1. 2008
 2. TuskenTalen

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P., 2008, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 3. Tusken talen : it ferhaal fan de Fryske taal

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P., 2008, Ljouwert: Afûk. 144 p.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 4. 2006
 5. Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects

  van den Berg, B. L., Goeman, A. C. M., van Reenen, P. & Versloot, A. P., 2006, Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003. Timuska, A. (ed.). Riga: Latvian Language Institute University of Latvia, p. 62-80

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 6. It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

  Versloot, A. P., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, 3/4, p. 131-139 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 7. 2005
 8. De skriuwer op it spoar: resjersjewurk yn de Fryske literatuer

  Versloot, A. P., 2005, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 76, p. 62-65 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 9. Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen

  van der Meer, C., Albers, W. P. J. M., van der Meer, P. L. G., Versloot, A. P. & Boelhouwer, B., 2005

  Research output: Non-textual formDatabaseScientific

 10. 'Why Old Frisian is still quite old'

  Versloot, A. P., 2005, In : Folia Linguistica Historica. XXV, 1/2, p. 253-298 46 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 11. 2004
 12. Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen.

  Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, p. 2-3 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 13. Stedsk: in nuver grienmank?

  Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, p. 42-44 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 14. 2003
 15. Fries in Holland in de 17e eeuw

  Versloot, A. P., 2003, In : Taal & Tongval. 55, p. 1-40 41 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 16. 2002
 17. Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk

  Versloot, A. P., 2002, In : It Beaken. 64, p. 247-271 25 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 18. Die wangeroogischen Diminutivendungen -uuk und -iik

  Versloot, A. P., 2002, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 56, p. 223-231 8 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 19. Spoaren fan 'fokaallykwicht' yn it Fêstewâlnoardfrysk

  Versloot, A. P., 2002, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 51, p. 55-69 15 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 20. 2001
 21. Ältere ostfriesische Sprache und Literatur

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 741-744 4 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 22. Das Wangeroogische

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, p. 423-429 7 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 23. Grundzüge ostfriesischer Sprachgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, p. 734-740 8 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 24. Op syk nei it Fryske genoom

  Versloot, A. P., 2001, In : De Vrije Fries. 81, p. 119-122 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 25. Ta de etymology fan de plaknamme De Tike en Nederlânsk veek

  Versloot, A. P., 2001, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 50, p. 1-13 14 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 26. Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat

  Versloot, A. P., 2001, In : It Beaken. 63, p. 118-124 7 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 27. Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 767-775 9 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 28. 1999
 29. Westerlauwerskfryske dialektology

  Versloot, A. P., 1999, In Skiednis fan 'e Fryske Taalkunde. Dykstra, A. & Bremmer, R. H. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 228-241 372 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 30. 1997
 31. 1996
 32. De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach

  Versloot, A. P., 1996, Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen. Ebeling, R. (ed.). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 10. p. 37-44 8 p. (Fryske Nammen).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 33. Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen

  Versloot, A. P., 1996, A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday. Petersen, A. (ed.). Odense/Bredstedt: Odense University Press / Nordfriisk Instituut, Vol. 28/29. p. 241-250 597 p. (NOWELE).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 34. Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk

  Versloot, A. P., 1996, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 45, p. 36-54 20 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 35. 1995
 36. De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

  Versloot, A. P., 1995, In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, p. 69-105 37 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 37. 1994
 38. Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

  Versloot, A. P., 1994, In : Mear oer fryske taal en kultuer. 12, p. 18-19 2 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 39. 'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung

  Versloot, A. P., 1994, Kiel: Christian-Albrechts-Universtität. 129 p. (Co-Frisica)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 40. 1992
 41. De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 4, p. 59-69 11 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 42. "Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer?" Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 3, p. 26-34 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 43. 1991
 44. Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk

  Versloot, A. P., 1991, In : It Beaken. 53, 2, p. 71-96 26 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 45. Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje

  Versloot, A. P., 1991, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 40, 1/2, p. 1-20 21 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Previous 1 2 Next

ID: 18127