If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

1998

De drie stamgebieden en de gebiedende wijs meervoud van 'zijn'.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 133-142

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De gebiedende wijs en de tweede persoon meervoud van 'zijn'.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 168-174

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 88-97

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Weg en voort (zonder voorafgaande voorzetselbepaling)

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 53-56

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

1999

De derde constructie

Hoekstra, E. & Hartevelt, A., 1999, In : TABU. 29, p. 179-184

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord LIGGEN.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 43-47

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Door de standaardtaal gesteunde suffixen rukken sneller op na onbeklemtoonde lettergrepen: mannelijke en vrouwelijke inwonersnamen bij inheemse plaatsnamen

Hoekstra, E., 1999, Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liege op 23 en 24 september 1997.. Theissen, S. (ed.). Luik: Vakgroep Nederlands, Université de Liege, p. 5-11

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Meloet, oeretoeter en dikkerd

Scholtmeijer, H., Hoekstra, E. & van Koppen, M., 1999, In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête. De Tier, V. & Reker, S. (eds.). Groesbeek: SND

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Recensie van Jarich Hoekstra [Review of: J Hoekstra (1998) Fryske Wurdfoarming]

Hoekstra, E., 1999, In : Taal & Tongval. 50, p. 196-198

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 97-102

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Zo dronken als een kruiwagen en andere metaforen.

Hoekstra, E., 1999, In Vergelijking met Dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-enquête.. De Tier, V. & Reker, S. (eds.). Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, Vol. 5. p. 71-87 (Het Dialectenboek).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

2000

ER in de dikke Van Dale: over functiewoorden in het woordenboek

Hoekstra, E., 2000, In : Trefwoord.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
105 Downloads (Pure)

Grammaticale Functies van -E en -EN in het Westfries en het Fries en taalcontactgestuurde veranderingen

Hoekstra, E., 2000, In : Taal & Tongval. 70, p. 136-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
100 Downloads (Pure)

On D-pronouns and the movement of topic-features

Hoekstra, E., 2000, In : Folia Linguistica. 33, 1, p. 59-74

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
296 Downloads (Pure)
2001

Frisian Relicts in the Dutch dialects

Hoekstra, E., 2001, Handbuch des Friesischen Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 138-142

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
92 Downloads (Pure)

Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact.

Hoekstra, E. & van Koppen, M., 2001, Language contact. Substratum, superstratum, adstratum in Germanic languages. Boutkan, D. & Quak, A. (eds.). Amsterdam: Rodopi, Vol. 54. p. 89-106 (Amsterdamer Beiträge zur Alteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
218 Downloads (Pure)

Het diminutiefsysteem in het Bildts: Fries of Hollands?

Hoekstra, E. & van Koppen, M., 2001, Language contact. Substratum, superstratum, adstratum in Germanic languages. Amsterdam: Rodopi, Vol. 54. p. 107-116 (Amsterdamer Beiträge zur Alteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
38 Downloads (Pure)
2002

A structure-based analysis of morphosyntactic regularities in language contact

Hoekstra, E., 2002, Studies in Comparative Germanic Syntax. Amsterdam: John Benjamins Publishing, p. 277-291

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
617 Downloads (Pure)
2003

Frisian. Standardization in progress of a language in decay

Hoekstra, E., 2003, Germanic Standardizations. Past to Present. Amsterdam: John Benjamins Publishing, Vol. 18. p. 193-209 480 p. (IMPACT: Studies in Language and Society).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
946 Downloads (Pure)

Taaldatabanken op het gebied van het Fries

Hoekstra, E., 2003, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 8, 1, p. 58-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
132 Downloads (Pure)

Taaldatabanken op it mêd fan it Frysk

Hoekstra, E., 2003, Philologia Frisica 2002. Boersma, P., Hemminga, H., Jansma, L. & Jensma, G. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 55-64

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID

Hoekstra, E. & Hut, A., 2003, In : It Beaken. 65, p. 19-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
119 Downloads (Pure)

Vive la différence? Autochtone beschimpingen van het afwijkende in Friesland

Hoekstra, E., 2003, Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil.. De Tier, V. & Vandekerckhove, R. (eds.). Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, Vol. 7. p. 75-86 (Het dialectenboek).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
26 Downloads (Pure)
2004

The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht

Hoekstra, E. & Scholtmeijer, H., 2004, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 93, p. 77-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
420 Downloads (Pure)
2005

Een Fries menu dialectgeografisch bekeken

Hoekstra, E., 2005, Het dialectenboek 8. Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, p. 63-75

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Syntaktyske skaaimerken fan sprutsen taal út it Korpus Sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2005, In : It Beaken. 67, p. 1-16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by 'wêze'

Hoekstra, E. & Wolf, H., 2005, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 53, p. 85-105

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

2006

Het Quotatieve VAN

Hoekstra, E., Foolen, A., van Alphen, I., Lammers, H., Mazeland, H. & Pascual, E., 2006, Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 76. Thema's en trends in de sociolinguïstiek 5. Amsterdam: Anéla, Vol. 2. p. 137-149

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
41 Downloads (Pure)

Oer de datearring en it auteurskip fan 'Ansck in Houck'

Hoekstra, E., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, p. 48-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
39 Downloads (Pure)

Review of G. Reershemius [Review of: Gertrud Reershemius (2004) Niederdeutsch in Ostfriesland. Zwischen Sprachkontakt, Sprachveränderung und Sprachwechsel]

Hoekstra, E., 2006, In : It Beaken. 67, p. 236-242

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
43 Downloads (Pure)
2007

Betsjuttingsaspekten fan it foarheaksel –UNT yn it Frysk en –ONT it Nederlänsk

Hoekstra, E., 2007, In : It Beaken. 69, 1, p. 1-12

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
44 Downloads (Pure)

De direkte rede en it wurdsje 'fan' yn sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2007, Philologia Frisica anno 2005. Boersma, P., Hemminga, P. & Jensma, G. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 83-97 277 p. (ISSN 1381 4311).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
30 Downloads (Pure)

On Koopman's Generalisation. Remarks on verb clusters in Old Frisian and Old English.

Hoekstra, E., 2007, Twai tigjus jeer. Jubileumnummer van het mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging. Post van der Linde, C., van Wezel, L. & Roeleveld, A. (eds.). Amsterdam: Vereniging van Oudgermanisten, p. 139-151

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Recensie van "Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar" [Review of: Heidi Aalbrecht (2007) Woordenboek van platte taal]

Hoekstra, E., 2007, In : Trefwoord.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
61 Downloads (Pure)
2008

Durk Lenige: de Gysbert Japix fan 'e 18de ieu?

Hoekstra, E., 2008, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 57, 1, p. 59-82 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

File
83 Downloads (Pure)

Exploring the Distribution of AENG, the Old Frisian Counterpart of Modern English ANY, Modern Dutch ENIG.

Hoekstra, E. & Siebinga, S., 2008, Advances in Old Frisian Philology. Bremmer Jr., R. H., Laker, S. & Vries, O. (eds.). New York: Rodopi, Vol. 0165-7305. p. 153-162 12 p. (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Future venues of research and the SAND (volume 1)

Hoekstra, E., 2008, In : Taal en Tongval. Themanummer. 18, p. 55-65 10 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

How majority languages influence minority languages. (...)

Hoekstra, E. & Slofstra, B., 2008, Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of FEL XII 24-27 September 2008. de Graaf, T., Ostler, N. & Salverda, R. (eds.). Ljouwert/Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy, Vol. XII. p. 31-37 238 p. (Proceedings of FEL).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
214 Downloads (Pure)

Ingezonden brief over taal en cultuur

Hoekstra, E., 2008, In : Information Processing Letters. 64, 19, p. 7-7 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
27 Downloads (Pure)

Marc de Coster "Groot scheldwoordenboek". [Review of: Marc de Coster (2007) Groot scheldwoordenboek. Van apenkont tot zweefteef]

Hoekstra, E., 2008, In : Trefwoord. 2008

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
486 Downloads (Pure)

"The predicate-argument relation and the structure of discourse in spoken Frisian."

Hoekstra, E., 2008, In : Studia Linguistica. 62, (1), p. 142-153

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
315 Downloads (Pure)
2009

Asymmetries between verbal arguments not involving the subject, especially with respect to idiom formation

Hoekstra, E., 2009, Promoting Systems Interface. Coopmans, P., Everaert, M. & Marijana, M. (eds.). Utrecht: Utrecht Institute of Linguistics OTS, p. 137-154 499 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
85 Downloads (Pure)

Bespreking [Review of: C. van Bree (2008) Oorsprongen van het Stadsfries]

Hoekstra, E., 2009, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 58, 3-4, p. 161-165

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
66 Downloads (Pure)

Elkenien, God en de Dea

Hoekstra, E., 2009, Marike fan Nijmegen - Elkenien. Ljouwert: Elikser, p. 91-98 138 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

File
25 Downloads (Pure)

It Frysk as taalfamylje

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 07-11-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

It Frysk is gjin taal ... mar in taalfamylje. Hoe dat sa?

Hoekstra, E., 2009, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 8, 10, p. 38-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Myn burd stiet yn brân!

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 09-05-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

Paringsbereid

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 20-06-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)