If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2017

Trump is troef

Hoekstra, E., Feb 2017, In : Stadsblad Liwwadders. maart 2017, p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Verbal working memory and the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 2017.

Research output: Contribution to conferencePosterScientific

Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 12 Sep 2017, In : Frontiers in Psychology.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Waatze Gribberts Brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants

Translated title of the contribution: Waatze Gribbert's Wedding & The Life of Aagtje IJsbrantsHoekstra, E., 2017, Ljouwert Leeuwarden: Elikser. 162 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2016

A historical note on the (in)declinable relative pronoun and its syntactic functions

Hoekstra, E., Aug 2016, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 77, 3/4 (2015), p. 165-174

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
37 Downloads (Pure)

Attraction between words as a function of frequency and representational distance: words in the bilingual brain

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2016, In : Linguistics. 54, 6, p. 1223-1240 18 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
236 Downloads (Pure)

Bildts as a mixed language

van Sluis, P., Hoekstra, E. & Van de Velde, H., 04 Oct 2016, In : International Journal of the Sociology of Language. 2016, 242, p. 59-80 21 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Douwe Kalma en de oersetting fan de "Sonnetten" fan William Shakespeare

Translated title of the contribution: Douwe Kalma and the translation of the "Sonnets" of William ShakespeareHoekstra, E., Dec 2016, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. p. 91-96 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Een mengtaal in Nederland

Translated title of the contribution: A mixed language in The NetherlandsHoekstra, E., van Sluis, P. & Van de Velde, H., 02 Dec 2016.

Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

Open Access

Fryske Letterkunde op de Akademy?

Hoekstra, E., 26 Sep 2016, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans).

Translated title of the contribution: The language portalvan der Wouden, T., Audring, J., Bennis, H. J., Beukema, F., Booij, G. E., Broekhuis, H., Corver, N., Cremers, C., Dernison, R., den Dikken, M., Dyk, S., Gussenhoven, C., de Haan, G., van Heuven, V., Hoekstra, E., Hoekstra, J., Hoogeveen, B., de Jong, G. A., Keizer, E., Kirstein, A. & 12 others, Köhnlein, B., Landsbergen, F., Linke, K., Van Oostendorp, M., Ouddeken, N. Y., Sebregts, K., Tiberius, C., Versloot, A. P., Visser, W., Vos, R., de Vries, G. R. & Weening, J. G., 2016, In : Nederlandse Taalkunde. 21, 1, p. 157 168 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
68 Downloads (Pure)

It Nut fan Oersettingen, Twatalichheid en Literatuer

Translated title of the contribution: What are translations, bilingualism and literature good for?Hoekstra, E., 05 Nov 2016, In : Friesch Dagblad. 2016, 11-05, p. 11-11 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

'Ongeacht'

Translated title of the contribution: 'Regardless of whether'Hoekstra, E., 21 Nov 2016.

Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

Open Access

Ongeveer 75 lemmata waarin Friese dichters (en hun poëzie) uit de 20e eeuw worden gekarakteriseerd.

Hoekstra, E., 2016, Nieuwe Encyclopedie van Fryslân.

Research output: Chapter in book/volumeEntry for encyclopedia/dictionaryScientific

Oprukkend Nederlands teken van gezonde Friese hersenen: een formule voor talige beïnvloeding

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 28 Nov 2016.

Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

Open Access

Psy-fi, Groene Ster of Hoornse Plas

Hoekstra, E., Sep 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Tinder internet dating: ONS of WIJ

Hoekstra, E., Dec 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Wat ontbreekt er nog?

Translated title of the contribution: What is still missing?Hoekstra, E., Nov 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Wêr moat it hinne mei de stúdzje fan de Fryske literatuer?

Hoekstra, E. & Salverda, R., 06 Oct 2016, In : Friesch Dagblad. p. 26

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
15 Downloads (Pure)
2015

Aardgas en University College Leeuwarden ofwel de kunst van het verbanden leggen.

Hoekstra, E., Apr 2015, In : Stadsblad Liwwadders. p. 9-9 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

"Geld verdienen aan Culturele Hoofdstad?”

Hoekstra, E., Feb 2015, In : Stadsblad Liwwadders. p. 9-9 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Hoe Fries Hollands wordt: Taalverandering door tweetaligheid

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 23 Oct 2015.

Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

File
115 Downloads (Pure)

Lofzang op Leeuwarden

Hoekstra, E., Jun 2015, In : Stadsblad Liwwadders. p. 9-9 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Midfrysk Goud: It bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk

Translated title of the contribution: Middle Frisian Gold: The very best of the 17th century in accessible FrisianHoekstra, E., 2015, Leeuwarden: Elikser. 170 p.

Research output: Book/ReportBookPopularizing

Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings

Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Neijt, A., 2015, In : Linguistic Approaches to Bilingualism (LAB). 5, 3, p. 356-378 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Taalferoaring troch twataligens: hoe’t Frysk Hollânsk wurdt

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 02 Oct 2015.

Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2015, In : Language and Speech. 59, 1, p. 43-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Verbs and Verb Phrases in Frisian

Hoekstra, E., 2015, Taalportaal. Leiden: INL

Research output: Chapter in book/volumeEntry for encyclopedia/dictionaryScientific

Open Access
2014

A diachronic study of the negative polarity item syn leven ‘his life > ever’ in West Frisian between 1550 and 1800

Hoekstra, E. & Slofstra, B., 2014, In : Language: Journal of the Linguistic Society of America. 89 (2013), 4, p. e39-e55 17 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Adjectives and Adjective Phrases in Frisian

Hoekstra, E., 2014, Taalportaal. Leiden: INL, 1 p.

Research output: Chapter in book/volumeEntry for encyclopedia/dictionaryScientific

Open Access

De Fryske Literatuer presintearret him oan de Wrâld: fjouwer klassiken

Translated title of the contribution: Frisian literature presents itself to the world: four classicsHoekstra, E., 2014, Âlde Meuk. Essays oer klassikers yn de Fryske literatuer. Riemersma, F., van der Steege, T. & Hoekstra, E. (eds.). p. 47-63 17 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

Geesteswetenschap laat aandacht voor de moraal ontglippen

Translated title of the contribution: Humanities neglect ethicsHoekstra, E., 27 Dec 2014, In : Friesch Dagblad. p. 13

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Oer –en(ien), de markearder fan ûnbeskate haadwurdlike ellipsis

Hoekstra, E., 2014, Philologia Frisica anno 2012. Boersma, P., Brand, H. & Spoelstra, J. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 192-206

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
35 Downloads (Pure)

Semantic maps and negative polarity

Hoekstra, E., 2014, Black book. A Festschrift in honor of Frans Zwarts. Hoeksema, J. & Gilbers, D. (eds.). Groningen: University of Groningen, p. 146-164

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
50 Downloads (Pure)

The Adposition Phrase in Frisian

Hoekstra, E., 2014, Taalportaal. Leiden (INL): INL

Research output: Chapter in book/volumeEntry for encyclopedia/dictionaryScientific

The Noun Phrase in Frisian

Hoekstra, E., 2014, Taalportaal. Leiden (INL): INL

Research output: Chapter in book/volumeEntry for encyclopedia/dictionaryScientific

Zwarte Piet en het Suikerfeest

Hoekstra, E., Dec 2014, In : Stadsblad Liwwadders. 1, p. 8

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2013

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda

Brand, A. J. (ed.), Groen, B. M. (ed.), Hoekstra, E. (ed.) & van der Meer, C. (ed.), 2013, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy. 501 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

Expert in the spotlight in March 2013: Eric Hoekstra

Hoekstra, E., 05 Mar 2013, In : Mercator. 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Fries substraat in de syntaxis van het West-Fries: oorsprong en implicatie van het onderscheid tussen infinitief en gerundium en hun syntactische distributie

Hoekstra, E., 2013, In : It Beaken. 74 (2012), 1/2, p. 151-172

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
208 Downloads (Pure)

Holland and Utrecht: Morphology and syntax

Hoekstra, E. & van Koppen, M., 2013, Language and Space: Dutch. Hinskens, F. & Taeldeman, J. (eds.). Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, Vol. 3. p. 418-433 (Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

8 Downloads (Pure)

Oer syn libben. Syntaktysk-semantyske kontekst en ynterpretaasje yn it Midfrysk en it Nijfrysk

Hoekstra, E., 2013, De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Brand, A. J., Groen, B. M., Hoekstra, E. & van der Meer, C. (eds.). Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1075. p. 435-448 14 p. (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
69 Downloads (Pure)
2012

Alderivichste spitich. Stevige taal foar de alvestêdetocht

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 09-02-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Changes in the use of the Frisian quantifiers EA/OAIT "ever" between 1250 and 1800

Hoekstra, E., Slofstra, B. & Versloot, A. P., 2012, Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009. van Kemenade, A. & de Haas, N. (eds.). Berlin: John Benjamins Publishing, Vol. 320. p. 171-189 (Current Issues in Linguistic Theory).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
195 Downloads (Pure)

Dat had niet zo (ge)moeten. Over de beschrijving van IPP in de SAND deel 2.

Hoekstra, E., 2012, In : Taal & Tongval. 62 (2010), 2, p. 251-257

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
206 Downloads (Pure)

Gjin GELACH yn it Frysk!

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 04-04-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

In veelschrijver is noch gjin folleskriuwer!

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 24-02-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional