If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2012

"Is het Fries een taal?" Over streektaalbeleid

Riemersma, A. M. J. & Hoekstra, E., 2012, Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon. Boogaard, M. & Jansen, M. (eds.). Amsterdam: Meulenhoff, p. 176-179

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

Klikklik nei it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 25-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Limburgse en Friese toestanden. Besprekingsartikel van Rob Belemans "Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal erfgoed en taalpolitiek"

Hoekstra, E. & Riemersma, A. M. J., 2012, In : Taal & Tongval. 62 (2010), 2, p. 235-250

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
264 Downloads (Pure)

Noarderlân en it Noarderlânsk? Hat it Noarden in eigen taal?

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 09-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

51 Downloads (Pure)

Taal en it útsuteljen fan Ljouwert

Hoekstra, E., 2012, In : Friesch Dagblad. 28-06-2012, 31

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Út wei en uit weg. Boarne-oantsjutting yn it Fryske lânskip

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 24-1-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Wurden priuwe: Kûndûzkoälysje en maitiidsakkoart

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 22-05-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

“De measte” of “de measten”?

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 19-04-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

2011

In Grien Wurdboekje en Griene Grammatika

Hoekstra, E., 2011, In : Friesch Dagblad. 12-09-2011, p. 27-27

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
49 Downloads (Pure)

Interview "It oersetten fan CtrlWORK en oare software yn it Frysk"

Hoekstra, E., 11 Feb 2011, In : omrop Fryslân.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL

Hoekstra, E., 2011, In : Linguistics in the Netherlands. p. 25-37

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
348 Downloads (Pure)

Taalgat “onthullen”

Hoekstra, E., 2011, In : It Nijs. 13-11-2011

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands

Hoekstra, E., 2011, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 96, p. 169-188

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
477 Downloads (Pure)
2010

150 Jier Frysk Toaniel

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 23-01-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
31 Downloads (Pure)

Bespreking van "J.M. van der Horst (2008) Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis". [Review of: (2008) Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis]

Hoekstra, E., 2010, In : It Beaken. 72, 1/2, p. 130-138

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
187 Downloads (Pure)

Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries

Slofstra, B., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2010, In : Taal & Tongval. 61, p. 21-44 24 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
218 Downloads (Pure)

Grammatical information in dictionaries

Hoekstra, E., 2010, Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Dykstra, A. & Schoonheim, T. H. (eds.). Ljouwert: Afûk, p. 1007-1012

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
253 Downloads (Pure)

Het Fries als taalfamilie

Hoekstra, E. & Jansen, M. M., 2010, In : Kennislink. (27-01-10)

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
154 Downloads (Pure)

Memsk

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 12-6-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Mist it Stedsk de Boat?

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 20-3-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
27 Downloads (Pure)

Oer FOLLE en 'WEINICH' yn it Nijfrysk en it Midfrysk

Hoekstra, E., 2010, In : It Beaken. 72 (2010), 3-4, p. 55-68

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
21 Downloads (Pure)

On the interruption of Verb-Raising clusters by nonverbal material

Hoekstra, E., 2010, Structure Preserved. Studies in syntax for Jan Koster.. Zwart, J-W. & Vries, M. D. (eds.). Amsterdam: John Benjamins Publishing, p. 175-184 10 p. (Linguistik Aktuell / Linguistics Today; no. 164).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Reinder Brolsma syn Liwwadder 'Gesprekken op de brug': Blêdfolsel as filosofy?

Hoekstra, E., 2010, De wrâld fan Brolsma. Seis Nije Essees.. Sijens, D. (ed.). Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, p. 31-41 94 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Twa talen yn 'e holle

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 01-05-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)
2009

Asymmetries between verbal arguments not involving the subject, especially with respect to idiom formation

Hoekstra, E., 2009, Promoting Systems Interface. Coopmans, P., Everaert, M. & Marijana, M. (eds.). Utrecht: Utrecht Institute of Linguistics OTS, p. 137-154 499 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
85 Downloads (Pure)

Bespreking [Review of: C. van Bree (2008) Oorsprongen van het Stadsfries]

Hoekstra, E., 2009, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 58, 3-4, p. 161-165

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
66 Downloads (Pure)

Elkenien, God en de Dea

Hoekstra, E., 2009, Marike fan Nijmegen - Elkenien. Ljouwert: Elikser, p. 91-98 138 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

File
25 Downloads (Pure)

It Frysk as taalfamylje

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 07-11-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

It Frysk is gjin taal ... mar in taalfamylje. Hoe dat sa?

Hoekstra, E., 2009, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 8, 10, p. 38-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Myn burd stiet yn brân!

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 09-05-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

Paringsbereid

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 20-06-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)

Pisje en bier

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 01-08-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
46 Downloads (Pure)

Sa mar eigen

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 05-12-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
82 Downloads (Pure)

Shakespeare’s Sonnets in West Frisian

Hoekstra, E., 2009, Shakespeare’s Sonnets Global. Dozwil TG Schweiz: Edition SIGNAThUR, p. 249-255 752 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

File
67 Downloads (Pure)

Skriuw mar in wikipedia-artikel

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 12-09-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
28 Downloads (Pure)
2008

Durk Lenige: de Gysbert Japix fan 'e 18de ieu?

Hoekstra, E., 2008, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 57, 1, p. 59-82 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

File
77 Downloads (Pure)

Exploring the Distribution of AENG, the Old Frisian Counterpart of Modern English ANY, Modern Dutch ENIG.

Hoekstra, E. & Siebinga, S., 2008, Advances in Old Frisian Philology. Bremmer Jr., R. H., Laker, S. & Vries, O. (eds.). New York: Rodopi, Vol. 0165-7305. p. 153-162 12 p. (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Future venues of research and the SAND (volume 1)

Hoekstra, E., 2008, In : Taal en Tongval. Themanummer. 18, p. 55-65 10 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

How majority languages influence minority languages. (...)

Hoekstra, E. & Slofstra, B., 2008, Endangered Languages and Language Learning. Proceedings of FEL XII 24-27 September 2008. de Graaf, T., Ostler, N. & Salverda, R. (eds.). Ljouwert/Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy, Vol. XII. p. 31-37 238 p. (Proceedings of FEL).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
214 Downloads (Pure)

Ingezonden brief over taal en cultuur

Hoekstra, E., 2008, In : Information Processing Letters. 64, 19, p. 7-7 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
27 Downloads (Pure)

Marc de Coster "Groot scheldwoordenboek". [Review of: Marc de Coster (2007) Groot scheldwoordenboek. Van apenkont tot zweefteef]

Hoekstra, E., 2008, In : Trefwoord. 2008

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
486 Downloads (Pure)

"The predicate-argument relation and the structure of discourse in spoken Frisian."

Hoekstra, E., 2008, In : Studia Linguistica. 62, (1), p. 142-153

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
312 Downloads (Pure)
2007

Betsjuttingsaspekten fan it foarheaksel –UNT yn it Frysk en –ONT it Nederlänsk

Hoekstra, E., 2007, In : It Beaken. 69, 1, p. 1-12

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
44 Downloads (Pure)

De direkte rede en it wurdsje 'fan' yn sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2007, Philologia Frisica anno 2005. Boersma, P., Hemminga, P. & Jensma, G. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 83-97 277 p. (ISSN 1381 4311).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
30 Downloads (Pure)

On Koopman's Generalisation. Remarks on verb clusters in Old Frisian and Old English.

Hoekstra, E., 2007, Twai tigjus jeer. Jubileumnummer van het mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging. Post van der Linde, C., van Wezel, L. & Roeleveld, A. (eds.). Amsterdam: Vereniging van Oudgermanisten, p. 139-151

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Recensie van "Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar" [Review of: Heidi Aalbrecht (2007) Woordenboek van platte taal]

Hoekstra, E., 2007, In : Trefwoord.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
61 Downloads (Pure)
2006

Het Quotatieve VAN

Hoekstra, E., Foolen, A., van Alphen, I., Lammers, H., Mazeland, H. & Pascual, E., 2006, Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 76. Thema's en trends in de sociolinguïstiek 5. Amsterdam: Anéla, Vol. 2. p. 137-149

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
41 Downloads (Pure)