If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Article
2020

De 13 voordelen van de EU op een rijtje

Translated title of the contribution: Listing the 13 advantages of the EUHoekstra, E., Jul 2020, In : Stadsblad Liwwadders. jul, p. 19

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Fopknop

Translated title of the contribution: Fool's buttonHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. april, p. 16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Frequentie en luie-stoeltaalkunde: Een Friese taalkundige blikt terug op Nederlandse taalkunde en op zichzelf

Translated title of the contribution: Frequency and armchair linguistics: A Frisian linguist looks back on Dutch linguistics and on himselfHoekstra, E., 2020, In : Nederlandse Taalkunde. 25, 2-3, p. 197-204

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Frysk en Ingelsk 2: Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?

Translated title of the contribution: Frisian and English 2: Are Frisian and English one language family?Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 68, 3, p. 16-18

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Frysk en Ingelsk 3/4/5: Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?

Translated title of the contribution: Frisian and English: Are Frisians able to read and understand Old English?Hoekstra, E., 2020, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 69, 1, p. 12-14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Je mag er zijn: Hoe verander je een maatschappij

Translated title of the contribution: you may be yourself: how to change a societyHoekstra, E., Feb 2020, In : Stadsblad Liwwadders. februari, p. 16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Lockdown of knockdown: Noorderbreedte

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, mei, p. 16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Mondkapje en de boze wolf

Translated title of the contribution: Face masks and the big angry wolfHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. sept, p. 21

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Deur

Translated title of the contribution: Open DoorsHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. juni, p. 23

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Skriuwwedstriid: 75 jier frijheid

Translated title of the contribution: Writing contest: 75 years of freedomHoekstra, E., Sijens, D. & Vries, de, N. J., 2020, In : Letterhoeke. p. 10 11 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2019

A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary

Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 10 May 2019, In : International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 22, 4, p. 371-385

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
193 Downloads (Pure)

EU: Breid het Leeuwarder Bos uit

Translated title of the contribution: EU: expand the Woods of LeeuwardenHoekstra, E., 20 Dec 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019-2020, dec/jan, p. 20

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Factors promoting the retention of irregularity: On the interplay of salience, absolute frequency and proportional frequency in West Frisian plural morphology

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 26 Jan 2019, In : Morphology. 29, 1, p. 31-50

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Ferrifelje en bedraaie: Hoe’t it kwea derút sjocht: in supermoralistysk stânpunt

Translated title of the contribution: Deceit and deception: What evil looks like: a super moralistic point of viewHoekstra, E., 2019, In : Fers2. 5, 6

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access

Friese letterkunde: Ogen open, nieuwe ontdekkingen

Hoekstra, E. & Salverda, R., 05 Jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, p. 85-104

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
20 Downloads (Pure)

Frysk en Ingelsk 1: Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?

Translated title of the contribution: Are Frisian and English sister languages?Hoekstra, E., Aug 2019, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. 68, 2, p. 17

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

It Godsbegryp fan Waling Dykstra

Translated title of the contribution: How Waling Dykstra understood GodHoekstra, E., Nov 2019, In : Sirkwy.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

It riedsel fan Pommeren

Translated title of the contribution: The mystery of PommerenHoekstra, E., Jul 2019, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 25, 4, p. 8-11

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Schuld en Boete

Translated title of the contribution: Crime and PunishmentHoekstra, E., 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, maart, p. 18

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

Voedselbank Leeuwarden

Translated title of the contribution: Food Bank LeeuwardenHoekstra, E., Sep 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, september, p. 22

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Vrijwilligers

Translated title of the contribution: VolunteersHoekstra, E., Feb 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, Februari, p. 14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God

Translated title of the contribution: We Jews, eh Frisians, kneel only before GodHoekstra, E., Oct 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 1/2, p. 54-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
85 Downloads (Pure)
2018

Calculating a pattern’s competitive strength: Competition between /æ/ and /ʌ/ in irregular simple pasts and past participles in English

Hoekstra, E., Merkuur, A. A., Sloos, M. & van de Weijer, J., 2018, In : The Mental Lexicon. 13, 1, p. 143-157

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
91 Downloads (Pure)

De bal is rond

Translated title of the contribution: The ball is roundHoekstra, E., Jul 2018, In : Stadsblad Liwwadders. 7/8, p. 14 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Empathie

Hoekstra, E., Nov 2018, In : Stadsblad Liwwadders. 2018, november, p. 14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
48 Downloads (Pure)

Hoe veranderen sterke werkwoorden?

Translated title of the contribution: How do strong verbs changeHoekstra, E., Merkuur, A. A., Sloos, M. & van de Weijer, J., 12 Jul 2018, In : Kennislink.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access

Identiteit, literatuer en LF2018

Translated title of the contribution: Identity, literature and Leeuwarden Fryslân Cultural Capital of Europe 2018Hoekstra, E. & Salverda, R., 13 Apr 2018, In : Friesch Dagblad. 2018-04-13, p. 22, p. 13 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

File
25 Downloads (Pure)

Konservearjende krêften yn taal

Translated title of the contribution: Forces of retention in languageHoekstra, E. & Versloot, A. P., Nov 2018, In : It Nijs.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Peanut butter, compositionality and semantic transparency in loan translations

Hoekstra, E. & van der Kuip, F. J., 2018, In : Taal & Tongval. 69 , 1, p. 137-156

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
125 Downloads (Pure)

Reuzen

Translated title of the contribution: GiantsHoekstra, E., Sep 2018, In : Stadsblad Liwwadders. 2018/9, p. 14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Taalferoaring troch twataligens: hoe't Frysk Hollânsk wurdt. Frysk lient al iuwen fan Hollânsk

Translated title of the contribution: Language change as a result of bilingualism: how Frisian becomes Dutch: Frisian has been borrowing from Dutch for centuriesHoekstra, E. & Versloot, A. P., Dec 2018, In : De Nije-Frysk Nijsblêd. 1, p. 12-13

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2017

De Sociaaldemocratie is Dood

Hoekstra, E., 01 Apr 2017, In : Stadsblad Liwwadders. april 2017, p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Fryske literatuer, op oare wizen lêzen / Friese literatuur, anders gelezen.

Translated title of the contribution: Frisian literature, read differentlyHoekstra, E. & Salverda, R., 2017, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 78, 3/4, p. 185-194

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
14 Downloads (Pure)

On the Origin and Development of an Embedded V-Initial Construction in Frisian

Hoekstra, E., 2017, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 77, p. 171-190

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Over literair zelfvertrouwen in Fryslân

Hoekstra, E. & Salverda, R., 02 Nov 2017, In : Friesch Dagblad. p. 22

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access

Synchrony/diachrony, frequency and analogy

Hoekstra, E., Apr 2017, In : Nederlandse Taalkunde. 22, 1, p. 75-78

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children

Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 29 Aug 2017, In : Frontiers in Psychology.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Trump is troef

Hoekstra, E., Feb 2017, In : Stadsblad Liwwadders. maart 2017, p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 12 Sep 2017, In : Frontiers in Psychology.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
2016

A historical note on the (in)declinable relative pronoun and its syntactic functions

Hoekstra, E., Aug 2016, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 77, 3/4 (2015), p. 165-174

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
42 Downloads (Pure)

Attraction between words as a function of frequency and representational distance: words in the bilingual brain

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2016, In : Linguistics. 54, 6, p. 1223-1240 18 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
252 Downloads (Pure)

Bildts as a mixed language

van Sluis, P., Hoekstra, E. & Van de Velde, H., 04 Oct 2016, In : International Journal of the Sociology of Language. 2016, 242, p. 59-80 21 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Douwe Kalma en de oersetting fan de "Sonnetten" fan William Shakespeare

Translated title of the contribution: Douwe Kalma and the translation of the "Sonnets" of William ShakespeareHoekstra, E., Dec 2016, In : Nij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse. p. 91-96 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Fryske Letterkunde op de Akademy?

Hoekstra, E., 26 Sep 2016, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans).

Translated title of the contribution: The language portalvan der Wouden, T., Audring, J., Bennis, H. J., Beukema, F., Booij, G. E., Broekhuis, H., Corver, N., Cremers, C., Dernison, R., den Dikken, M., Dyk, S., Gussenhoven, C., de Haan, G., van Heuven, V., Hoekstra, E., Hoekstra, J., Hoogeveen, B., de Jong, G. A., Keizer, E., Kirstein, A. & 12 others, Köhnlein, B., Landsbergen, F., Linke, K., Van Oostendorp, M., Ouddeken, N. Y., Sebregts, K., Tiberius, C., Versloot, A. P., Visser, W., Vos, R., de Vries, G. R. & Weening, J. G., 2016, In : Nederlandse Taalkunde. 21, 1, p. 157 168 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
77 Downloads (Pure)

It Nut fan Oersettingen, Twatalichheid en Literatuer

Translated title of the contribution: What are translations, bilingualism and literature good for?Hoekstra, E., 05 Nov 2016, In : Friesch Dagblad. 2016, 11-05, p. 11-11 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

Psy-fi, Groene Ster of Hoornse Plas

Hoekstra, E., Sep 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Tinder internet dating: ONS of WIJ

Hoekstra, E., Dec 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Wat ontbreekt er nog?

Translated title of the contribution: What is still missing?Hoekstra, E., Nov 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Wêr moat it hinne mei de stúdzje fan de Fryske literatuer?

Hoekstra, E. & Salverda, R., 06 Oct 2016, In : Friesch Dagblad. p. 26

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
16 Downloads (Pure)