If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Article
1998

De drie stamgebieden en de gebiedende wijs meervoud van 'zijn'.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 133-142

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De gebiedende wijs en de tweede persoon meervoud van 'zijn'.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 168-174

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 88-97

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Weg en voort (zonder voorafgaande voorzetselbepaling)

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 53-56

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

1999

De derde constructie

Hoekstra, E. & Hartevelt, A., 1999, In : TABU. 29, p. 179-184

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord LIGGEN.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 43-47

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 97-102

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

2000

ER in de dikke Van Dale: over functiewoorden in het woordenboek

Hoekstra, E., 2000, In : Trefwoord.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
105 Downloads (Pure)

Grammaticale Functies van -E en -EN in het Westfries en het Fries en taalcontactgestuurde veranderingen

Hoekstra, E., 2000, In : Taal & Tongval. 70, p. 136-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
100 Downloads (Pure)

On D-pronouns and the movement of topic-features

Hoekstra, E., 2000, In : Folia Linguistica. 33, 1, p. 59-74

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
320 Downloads (Pure)
2003

Taaldatabanken op het gebied van het Fries

Hoekstra, E., 2003, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 8, 1, p. 58-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
132 Downloads (Pure)

Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID

Hoekstra, E. & Hut, A., 2003, In : It Beaken. 65, p. 19-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
119 Downloads (Pure)
2004

The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht

Hoekstra, E. & Scholtmeijer, H., 2004, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 93, p. 77-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
421 Downloads (Pure)
2005

Syntaktyske skaaimerken fan sprutsen taal út it Korpus Sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2005, In : It Beaken. 67, p. 1-16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by 'wêze'

Hoekstra, E. & Wolf, H., 2005, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 53, p. 85-105

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

2006

Oer de datearring en it auteurskip fan 'Ansck in Houck'

Hoekstra, E., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, p. 48-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
39 Downloads (Pure)
2007

Betsjuttingsaspekten fan it foarheaksel –UNT yn it Frysk en –ONT it Nederlänsk

Hoekstra, E., 2007, In : It Beaken. 69, 1, p. 1-12

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
44 Downloads (Pure)
2008

Durk Lenige: de Gysbert Japix fan 'e 18de ieu?

Hoekstra, E., 2008, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 57, 1, p. 59-82 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

File
85 Downloads (Pure)

Future venues of research and the SAND (volume 1)

Hoekstra, E., 2008, In : Taal en Tongval. Themanummer. 18, p. 55-65 10 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Ingezonden brief over taal en cultuur

Hoekstra, E., 2008, In : Information Processing Letters. 64, 19, p. 7-7 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
29 Downloads (Pure)

"The predicate-argument relation and the structure of discourse in spoken Frisian."

Hoekstra, E., 2008, In : Studia Linguistica. 62, (1), p. 142-153

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
338 Downloads (Pure)
2009

It Frysk as taalfamylje

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 07-11-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

It Frysk is gjin taal ... mar in taalfamylje. Hoe dat sa?

Hoekstra, E., 2009, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 8, 10, p. 38-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Myn burd stiet yn brân!

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 09-05-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

Paringsbereid

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 20-06-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)

Pisje en bier

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 01-08-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
47 Downloads (Pure)

Sa mar eigen

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 05-12-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
83 Downloads (Pure)

Skriuw mar in wikipedia-artikel

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 12-09-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
28 Downloads (Pure)
2010

150 Jier Frysk Toaniel

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 23-01-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
31 Downloads (Pure)

Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries

Slofstra, B., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2010, In : Taal & Tongval. 61, p. 21-44 24 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
219 Downloads (Pure)

Het Fries als taalfamilie

Hoekstra, E. & Jansen, M. M., 2010, In : Kennislink. (27-01-10)

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
158 Downloads (Pure)

Memsk

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 12-6-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Mist it Stedsk de Boat?

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 20-3-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
27 Downloads (Pure)

Oer FOLLE en 'WEINICH' yn it Nijfrysk en it Midfrysk

Hoekstra, E., 2010, In : It Beaken. 72 (2010), 3-4, p. 55-68

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
21 Downloads (Pure)

Twa talen yn 'e holle

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 01-05-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)
2011

In Grien Wurdboekje en Griene Grammatika

Hoekstra, E., 2011, In : Friesch Dagblad. 12-09-2011, p. 27-27

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
49 Downloads (Pure)

Interview "It oersetten fan CtrlWORK en oare software yn it Frysk"

Hoekstra, E., 11 Feb 2011, In : omrop Fryslân.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL

Hoekstra, E., 2011, In : Linguistics in the Netherlands. p. 25-37

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
366 Downloads (Pure)

Taalgat “onthullen”

Hoekstra, E., 2011, In : It Nijs. 13-11-2011

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands

Hoekstra, E., 2011, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 96, p. 169-188

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
489 Downloads (Pure)
2012

Alderivichste spitich. Stevige taal foar de alvestêdetocht

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 09-02-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Dat had niet zo (ge)moeten. Over de beschrijving van IPP in de SAND deel 2.

Hoekstra, E., 2012, In : Taal & Tongval. 62 (2010), 2, p. 251-257

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
209 Downloads (Pure)

Gjin GELACH yn it Frysk!

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 04-04-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

In veelschrijver is noch gjin folleskriuwer!

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 24-02-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Klikklik nei it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 25-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Limburgse en Friese toestanden. Besprekingsartikel van Rob Belemans "Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal erfgoed en taalpolitiek"

Hoekstra, E. & Riemersma, A. M. J., 2012, In : Taal & Tongval. 62 (2010), 2, p. 235-250

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
275 Downloads (Pure)

Noarderlân en it Noarderlânsk? Hat it Noarden in eigen taal?

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 09-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

51 Downloads (Pure)

Taal en it útsuteljen fan Ljouwert

Hoekstra, E., 2012, In : Friesch Dagblad. 28-06-2012, 31

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Út wei en uit weg. Boarne-oantsjutting yn it Fryske lânskip

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 24-1-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional