If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Article

It Frysk is gjin taal ... mar in taalfamylje. Hoe dat sa?

Hoekstra, E., 2009, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 8, 10, p. 38-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

It Godsbegryp fan Waling Dykstra

Translated title of the contribution: How Waling Dykstra understood GodHoekstra, E., Nov 2019, In : Sirkwy.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

It Nut fan Oersettingen, Twatalichheid en Literatuer

Translated title of the contribution: What are translations, bilingualism and literature good for?Hoekstra, E., 05 Nov 2016, In : Friesch Dagblad. 2016, 11-05, p. 11-11 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

It riedsel fan Pommeren

Translated title of the contribution: The mystery of PommerenHoekstra, E., Jul 2019, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 25, 4, p. 8-11

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Je mag er zijn: Hoe verander je een maatschappij

Translated title of the contribution: you may be yourself: how to change a societyHoekstra, E., Feb 2020, In : Stadsblad Liwwadders. februari, p. 16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Klikklik nei it grutte Wurdboek fan de Fryske Taal

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 25-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Konservearjende krêften yn taal

Translated title of the contribution: Forces of retention in languageHoekstra, E. & Versloot, A. P., Nov 2018, In : It Nijs.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Limburgse en Friese toestanden. Besprekingsartikel van Rob Belemans "Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal erfgoed en taalpolitiek"

Hoekstra, E. & Riemersma, A. M. J., 2012, In : Taal & Tongval. 62 (2010), 2, p. 235-250

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
285 Downloads (Pure)

Lockdown of knockdown: Noorderbreedte

Hoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. 2020, mei, p. 16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Lofzang op Leeuwarden

Hoekstra, E., Jun 2015, In : Stadsblad Liwwadders. p. 9-9 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Memsk

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 12-6-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
25 Downloads (Pure)

Mist it Stedsk de Boat?

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 20-3-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
27 Downloads (Pure)

Mondkapje en de boze wolf

Translated title of the contribution: Face masks and the big angry wolfHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. sept, p. 21

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings

Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Neijt, A., 2015, In : Linguistic Approaches to Bilingualism (LAB). 5, 3, p. 356-378 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Myn burd stiet yn brân!

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 09-05-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL

Hoekstra, E., 2011, In : Linguistics in the Netherlands. p. 25-37

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
371 Downloads (Pure)

Noarderlân en it Noarderlânsk? Hat it Noarden in eigen taal?

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 09-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 88-97

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Oer de datearring en it auteurskip fan 'Ansck in Houck'

Hoekstra, E., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, p. 48-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
39 Downloads (Pure)

Oer FOLLE en 'WEINICH' yn it Nijfrysk en it Midfrysk

Hoekstra, E., 2010, In : It Beaken. 72 (2010), 3-4, p. 55-68

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
21 Downloads (Pure)

On D-pronouns and the movement of topic-features

Hoekstra, E., 2000, In : Folia Linguistica. 33, 1, p. 59-74

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
325 Downloads (Pure)

On the Origin and Development of an Embedded V-Initial Construction in Frisian

Hoekstra, E., 2017, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 77, p. 171-190

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Deur

Translated title of the contribution: Open DoorsHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. juni, p. 23

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Over literair zelfvertrouwen in Fryslân

Hoekstra, E. & Salverda, R., 02 Nov 2017, In : Friesch Dagblad. p. 22

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access

Paringsbereid

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 20-06-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)

Peanut butter, compositionality and semantic transparency in loan translations

Hoekstra, E. & van der Kuip, F. J., 2018, In : Taal & Tongval. 69 , 1, p. 137-156

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
125 Downloads (Pure)

Pisje en bier

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 01-08-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
47 Downloads (Pure)

Psy-fi, Groene Ster of Hoornse Plas

Hoekstra, E., Sep 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

52 Downloads (Pure)

Reuzen

Translated title of the contribution: GiantsHoekstra, E., Sep 2018, In : Stadsblad Liwwadders. 2018/9, p. 14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Sa mar eigen

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 05-12-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
84 Downloads (Pure)

Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 97-102

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Schuld en Boete

Translated title of the contribution: Crime and PunishmentHoekstra, E., 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, maart, p. 18

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

Skriuw mar in wikipedia-artikel

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 12-09-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
28 Downloads (Pure)

Skriuwwedstriid: 75 jier frijheid

Translated title of the contribution: Writing contest: 75 years of freedomHoekstra, E., Sijens, D. & Vries, de, N. J., 2020, In : Letterhoeke. p. 10 11 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Synchrony/diachrony, frequency and analogy

Hoekstra, E., Apr 2017, In : Nederlandse Taalkunde. 22, 1, p. 75-78

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Syntaktyske skaaimerken fan sprutsen taal út it Korpus Sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2005, In : It Beaken. 67, p. 1-16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Taaldatabanken op het gebied van het Fries

Hoekstra, E., 2003, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 8, 1, p. 58-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
132 Downloads (Pure)

Taal en it útsuteljen fan Ljouwert

Hoekstra, E., 2012, In : Friesch Dagblad. 28-06-2012, 31

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Taalferoaring troch twataligens: hoe't Frysk Hollânsk wurdt. Frysk lient al iuwen fan Hollânsk

Translated title of the contribution: Language change as a result of bilingualism: how Frisian becomes Dutch: Frisian has been borrowing from Dutch for centuriesHoekstra, E. & Versloot, A. P., Dec 2018, In : De Nije-Frysk Nijsblêd. 1, p. 12-13

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Taalgat “onthullen”

Hoekstra, E., 2011, In : It Nijs. 13-11-2011

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID

Hoekstra, E. & Hut, A., 2003, In : It Beaken. 65, p. 19-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
121 Downloads (Pure)

The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht

Hoekstra, E. & Scholtmeijer, H., 2004, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 93, p. 77-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
421 Downloads (Pure)

The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children

Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 29 Aug 2017, In : Frontiers in Psychology.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

"The predicate-argument relation and the structure of discourse in spoken Frisian."

Hoekstra, E., 2008, In : Studia Linguistica. 62, (1), p. 142-153

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
340 Downloads (Pure)

Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2015, In : Language and Speech. 59, 1, p. 43-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Tinder internet dating: ONS of WIJ

Hoekstra, E., Dec 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Trump is troef

Hoekstra, E., Feb 2017, In : Stadsblad Liwwadders. maart 2017, p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Twa talen yn 'e holle

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 01-05-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)

Út wei en uit weg. Boarne-oantsjutting yn it Fryske lânskip

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 24-1-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional