If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Article

“De measte” of “de measten”?

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 19-04-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Zwarte Piet en het Suikerfeest

Hoekstra, E., Dec 2014, In : Stadsblad Liwwadders. 1, p. 8

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Wurden priuwe: Kûndûzkoälysje en maitiidsakkoart

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 22-05-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God

Translated title of the contribution: We Jews, eh Frisians, kneel only before GodHoekstra, E., Oct 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 1/2, p. 54-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
83 Downloads (Pure)

West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by 'wêze'

Hoekstra, E. & Wolf, H., 2005, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 53, p. 85-105

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Wêr moat it hinne mei de stúdzje fan de Fryske literatuer?

Hoekstra, E. & Salverda, R., 06 Oct 2016, In : Friesch Dagblad. p. 26

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
16 Downloads (Pure)

Weg en voort (zonder voorafgaande voorzetselbepaling)

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 53-56

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Wat ontbreekt er nog?

Translated title of the contribution: What is still missing?Hoekstra, E., Nov 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Vrijwilligers

Translated title of the contribution: VolunteersHoekstra, E., Feb 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, Februari, p. 14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Voedselbank Leeuwarden

Translated title of the contribution: Food Bank LeeuwardenHoekstra, E., Sep 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, september, p. 22

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 12 Sep 2017, In : Frontiers in Psychology.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

VAN als markeerder van zinnen in de directe en indirecte rede in het Fries en het Nederlands

Hoekstra, E., 2011, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 96, p. 169-188

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
497 Downloads (Pure)

Út wei en uit weg. Boarne-oantsjutting yn it Fryske lânskip

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 24-1-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Twa talen yn 'e holle

Hoekstra, E., 2010, In : Friesch Dagblad. 01-05-2010

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)

Trump is troef

Hoekstra, E., Feb 2017, In : Stadsblad Liwwadders. maart 2017, p. 10-10

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Tinder internet dating: ONS of WIJ

Hoekstra, E., Dec 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input

Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2015, In : Language and Speech. 59, 1, p. 43-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

"The predicate-argument relation and the structure of discourse in spoken Frisian."

Hoekstra, E., 2008, In : Studia Linguistica. 62, (1), p. 142-153

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
339 Downloads (Pure)

The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children

Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 29 Aug 2017, In : Frontiers in Psychology.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht

Hoekstra, E. & Scholtmeijer, H., 2004, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 93, p. 77-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
421 Downloads (Pure)

Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID

Hoekstra, E. & Hut, A., 2003, In : It Beaken. 65, p. 19-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
121 Downloads (Pure)

Taalgat “onthullen”

Hoekstra, E., 2011, In : It Nijs. 13-11-2011

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Taalferoaring troch twataligens: hoe't Frysk Hollânsk wurdt. Frysk lient al iuwen fan Hollânsk

Translated title of the contribution: Language change as a result of bilingualism: how Frisian becomes Dutch: Frisian has been borrowing from Dutch for centuriesHoekstra, E. & Versloot, A. P., Dec 2018, In : De Nije-Frysk Nijsblêd. 1, p. 12-13

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Taal en it útsuteljen fan Ljouwert

Hoekstra, E., 2012, In : Friesch Dagblad. 28-06-2012, 31

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Taaldatabanken op het gebied van het Fries

Hoekstra, E., 2003, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 8, 1, p. 58-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
132 Downloads (Pure)

Syntaktyske skaaimerken fan sprutsen taal út it Korpus Sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2005, In : It Beaken. 67, p. 1-16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Synchrony/diachrony, frequency and analogy

Hoekstra, E., Apr 2017, In : Nederlandse Taalkunde. 22, 1, p. 75-78

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access

Skriuwwedstriid: 75 jier frijheid

Translated title of the contribution: Writing contest: 75 years of freedomHoekstra, E., Sijens, D. & Vries, de, N. J., 2020, In : Letterhoeke. p. 10 11 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Skriuw mar in wikipedia-artikel

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 12-09-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
28 Downloads (Pure)

Schuld en Boete

Translated title of the contribution: Crime and PunishmentHoekstra, E., 2019, In : Stadsblad Liwwadders. 2019, maart, p. 18

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 97-102

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Sa mar eigen

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 05-12-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
84 Downloads (Pure)

Reuzen

Translated title of the contribution: GiantsHoekstra, E., Sep 2018, In : Stadsblad Liwwadders. 2018/9, p. 14

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

52 Downloads (Pure)

Psy-fi, Groene Ster of Hoornse Plas

Hoekstra, E., Sep 2016, In : Stadsblad Liwwadders. p. 10-10 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Pisje en bier

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 01-08-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
47 Downloads (Pure)

Peanut butter, compositionality and semantic transparency in loan translations

Hoekstra, E. & van der Kuip, F. J., 2018, In : Taal & Tongval. 69 , 1, p. 137-156

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
125 Downloads (Pure)

Paringsbereid

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 20-06-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
33 Downloads (Pure)

Over literair zelfvertrouwen in Fryslân

Hoekstra, E. & Salverda, R., 02 Nov 2017, In : Friesch Dagblad. p. 22

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access

Open Deur

Translated title of the contribution: Open DoorsHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. juni, p. 23

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

On the Origin and Development of an Embedded V-Initial Construction in Frisian

Hoekstra, E., 2017, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 77, p. 171-190

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

On D-pronouns and the movement of topic-features

Hoekstra, E., 2000, In : Folia Linguistica. 33, 1, p. 59-74

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
325 Downloads (Pure)

Oer FOLLE en 'WEINICH' yn it Nijfrysk en it Midfrysk

Hoekstra, E., 2010, In : It Beaken. 72 (2010), 3-4, p. 55-68

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
21 Downloads (Pure)

Oer de datearring en it auteurskip fan 'Ansck in Houck'

Hoekstra, E., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, p. 48-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
39 Downloads (Pure)

Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 88-97

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Noarderlân en it Noarderlânsk? Hat it Noarden in eigen taal?

Hoekstra, E., 2012, In : It Nijs. 09-03-2012

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Negative polarity in morphology: the case of Frisian FOLLE ‘much, many’ as compared to Dutch VEEL

Hoekstra, E., 2011, In : Linguistics in the Netherlands. p. 25-37

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
371 Downloads (Pure)

Myn burd stiet yn brân!

Hoekstra, E., 2009, In : Friesch Dagblad. 09-05-2009

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
32 Downloads (Pure)

Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings

Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Neijt, A., 2015, In : Linguistic Approaches to Bilingualism (LAB). 5, 3, p. 356-378 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Mondkapje en de boze wolf

Translated title of the contribution: Face masks and the big angry wolfHoekstra, E., 2020, In : Stadsblad Liwwadders. sept, p. 21

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing