1. 2018
 2. De rol fan it Frysk by gemeentlike weryndielingen yn Fryslân: Yn opdracht fan it Orgaan foar de Fryske taal DINGtiid

  Schukking, A. F. & Klinkenberg, E. L., 18 Oct 2018, Ljouwert: Provinsje Fryslân. 52 p.

  Research output: Book/ReportReportScientific

 3. Taal yn Fryslân. De folgjende generaasje-2018

  Klinkenberg, E. L., Stefan, M. H. & Jonkman, R. J., 04 Sep 2018, Ljouwert: Provinsje Fryslân. 142 p.

  Research output: Book/ReportReportScientific

 4. 2017
 5. Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje

  Klinkenberg, E. L. & Stefan, M. H., 30 Dec 2017, Fryske Akademy. 120 p.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 6. Boppeslach Onderzoeksverslag 2008-2014 (juni 2015)

  Klinkenberg, E. L., Jansma, M. & Krol-Hage, R., Jul 2017, Fryske Akademy. 97 p.

  Research output: Book/ReportReportScientific

 7. Publieksversie Onderzoek Boppeslach Fryske Akademy

  Klinkenberg, E. L., Jansma, M. & Krol-Hage, R., Jul 2017, Fryske Akademy. 26 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

 8. Rapportaazje: Taalsosjologyske Survey: ‘Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje’

  Klinkenberg, E. L., Jul 2017, Fryske Akademy. 27 p.

  Research output: Book/ReportReportScientific

 9. 2016
 10. Language Use of Frisian Bilingual Teenagers on Social Media

  Jongbloed-Faber, L., Van de Velde, H., van der Meer, C. & Klinkenberg, E. L., 2016, In : Treballs de Sociolingüística Catalana. 2016, 26, p. 27-54 28 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 11. The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary

  Dijkstra, J. E., Kuiken, F., Jorna, R. J. & Klinkenberg, E. L., 2016, In : Bilingualism: Language and Cognition. 19, 1, p. 191-205

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 12. 2015
 13. Frisian sociological language survey goes linguistic: Introduction to a new research component.

  Stefan, M. H., Klinkenberg, E. L. & Versloot, A. P., 2015, Philologia Frisica Anno 2014. Lêzings fan it tweintichster Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 10. 11 en 12 desimber 2014. Brand, A. J., Hoekstra, E., Spoelstra, J. & Van de Velde, H. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy ; Afûk, Vol. 1091. p. 240-257 (Fryske Akademy).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

 14. 2014
 15. Drietalig onderwijs in Friesland / Trijetalich ûnderwiis yn Fryslân

  Klinkenberg, E. L. & van der Meer, C., 2014, In : Neerlandia. 118, 2, p. 4-5

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Previous 1 2 Next

ID: 15553