1. 2010
 2. Oan 'e dyk set by Holwert: Ekology, skiednis, undersyk en natoerbehear om de Waadkwelder Holwert-East hinne

  de Jong, J., 2010, Ljouwert: Fryske Akademy. 30 p. (Fryske Akademy)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 3. 2008
 4. Hoe't ginten en boebies elkoar ûntdûke. Beskriuwing oer in seefûgelslachte

  de Jong, J., 2008, Leeuwarden: Fryske Akademy. 29 p. (Fryske Akademy)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 5. 2003
 6. Het exotische verbeeld. Boeren en verre volken in de Nederlandse kunst

  de Jong, J. (ed.), Ramakers, B. (ed.) & Roodenburg, H. W. (ed.), 2003, Zwolle: Uitgeverij Waanders. 304 p. (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek)

  Research output: Book/ReportBookScientific

ID: 23768