Research output

  1. Het Friese geld van Lykele Jansma

    Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

  2. Trochleare en omstean leare: Yndividu en modernisearring yn de Fryske suvel (1955-1980)

    Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

View all (7) »

ID: 1758650