1. 2007
 2. F-TARSP: in logopedysk taalynstrumint foar jonge Frysktalige bern

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  15 Feb 2007

  Activity: Talk or presentationSocietal

 3. F-TARSP: Friese Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  02 Nov 2007

  Activity: Talk or presentationAcademic

 4. 2008
 5. F-TARSP: for assessing and treating young Frisian speaking children

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  26 Aug 2008

  Activity: Talk or presentationAcademic

 6. Underwiisûndersyk “Boppeslach”: ûndersyk fan foarskoalsk oant 'e mei primêr

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  12 Sep 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 7. Logopedie en het jonge Friestalige kind

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  20 Sep 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 8. F-TARSP: De TARSP foar it Frysk

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  30 Oct 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 9. Studzjemiddei Logopedyske ynstruminten foar it Frysk (Oktober Kennismaand), Leeuwarden

  J.E. Dijkstra (Organiser), R. Salverda (Organiser)
  30 Oct 2008

  Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

 10. 2009
 11. Kindertaal in Fryslân

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  06 Feb 2009

  Activity: Talk or presentationSocietal

 12. Boppeslach. Iere twataligens yn Fryslân

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  13 Feb 2009

  Activity: Talk or presentationSocietal

 13. Bilingual (Frisian/Dutch) language development of toddlers

  J.E. Dijkstra (Speaker)
  23 Oct 2009

  Activity: Talk or presentationAcademic

Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

ID: 18838