If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities

F-TARSP: Friese Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure

J.E. Dijkstra (Speaker)

02 Nov 2007

Activity: Talk or presentationAcademic

F-TARSP: in logopedysk taalynstrumint foar jonge Frysktalige bern

J.E. Dijkstra (Speaker)

15 Feb 2007

Activity: Talk or presentationSocietal

Underwiisûndersyk “Boppeslach”: ûndersyk fan foarskoalsk oant 'e mei primêr

J.E. Dijkstra (Speaker)

12 Sep 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

Logopedie en het jonge Friestalige kind

J.E. Dijkstra (Speaker)

20 Sep 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

F-TARSP: De TARSP foar it Frysk

J.E. Dijkstra (Speaker)

30 Oct 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

F-TARSP: for assessing and treating young Frisian speaking children

J.E. Dijkstra (Speaker)

26 Aug 2008

Activity: Talk or presentationAcademic

Studzjemiddei Logopedyske ynstruminten foar it Frysk (Oktober Kennismaand), Leeuwarden

J.E. Dijkstra (Organiser), & R. Salverda (Organiser)

30 Oct 2008

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

De taalontwikkeling van jonge kinderen in Friesland

J.E. Dijkstra (Speaker)

01 Dec 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

Bilingual (Frisian/Dutch) language development of toddlers

J.E. Dijkstra (Speaker)

23 Oct 2009

Activity: Talk or presentationAcademic

Kindertaal in Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

06 Feb 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

Boppeslach. Iere twataligens yn Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

13 Feb 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

De ontwikkeling van een tweetalige woordenschat Fries en Nederlands: Nulmeting

J.E. Dijkstra (Speaker)

25 Feb 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and the early development of a bilingual vocabulary

J.E. Dijkstra (Speaker)

23 Jun 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and the early bilingual vocabulary

J.E. Dijkstra (Speaker)

16 Jun 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Junior meeting Anéla, Utrecht

J.E. Dijkstra (Speaker)

05 Feb 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Home Language and Vocabulary of Young Frisian/Dutch Bilinguals

J.E. Dijkstra (Speaker)

09 Dec 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

The Role of Language Input in the Early Development of a Bilingual Vocabulary

J.E. Dijkstra (Speaker)

24 Mar 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

De ûntjouwing fan it Frysk en it Nederlânsk yn 'e pjuttetiid

J.E. Dijkstra (Speaker)

15 Jun 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

Het gebruik van cognaten bij testadaptatie. Een goede zaak ? In goede saak ?

J.E. Dijkstra (Speaker)

11 May 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

Parental Reading Attitudes versus the Child's Bilingual Vocabulary Growth

J.E. Dijkstra (Speaker)

21 Jun 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

Early child language in Fryslân. Iere bernetaal yn Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

29 Nov 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

De rol fan taalynput yn ’e wurdskatûntwikkeling fan pjutten yn Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker), , R.J. Jorna (Speaker), & E.L. Klinkenberg (Speaker)

08 Jun 2013

Activity: Talk or presentationSocietal

The early bilingual acquisition of a minority and majority language

J.E. Dijkstra (Speaker)

13 Jun 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and the early vocabulary and morphosyntax in Frisian and Dutch

J.E. Dijkstra (Speaker)

25 Mar 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and its role in the early bilingual vocabulary and morphosyntax

J.E. Dijkstra (Speaker)

30 Aug 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

META-FORUM 2016

J.E. Dijkstra (Participant)

04 Jul 201605 Jul 2016

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Language change in West-Frisian. Evidence from a radio archive

J.E. Dijkstra (Invited speaker)

16 May 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Institute of Monolingual and Bilingual Speech (Publisher)

J.E. Dijkstra (Peer reviewer / referee)

2017

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review

Dwale troch it radio argyf fan Omrop Fryslân

J.E. Dijkstra (Invited speaker), & Hans Van de Velde (Invited speaker)

21 Nov 2017

Activity: Talk or presentationSocietal

LOT Summer School

J.E. Dijkstra (Participant)

26 Jun 201730 Jun 2017

Activity: Participating in or organising an eventOther eventAcademic

It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy (Journal)

A.J. Brand (Editor), , J.E. Dijkstra (Editor), , Jelte Olthof (Editor), , Beart Oosterhaven (Assistant editor), & Marjoleine Sloos (Editor)

01 Jan 2017 → …

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

De hûn dy yn ’e tún stiet. T-deletion in some West-Frisian relative pronouns

J.E. Dijkstra (Speaker), , W.J. Heeringa (Speaker), & H. Van de Velde (Speaker)

27 Oct 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Language change in minority language due to the influence of the national language: Relative pronouns in Frisian

J.E. Dijkstra (Speaker), , H. Van de Velde (Speaker), , E. Yilmaz (Speaker), , H. van den Heuvel (Speaker), & D. van Leeuwen (Speaker)

04 Sep 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Frysk op ’e radio. Earder en no.

J.E. Dijkstra (Speaker), & H. Van de Velde (Speaker)

01 Apr 2017

Activity: Talk or presentationSocietal

Longitudinal Speaker Clustering and Verification Corpus with Code-switching Frisian-Dutch Speech

E. Yilmaz (Speaker), , J.E. Dijkstra (Speaker), , H. Van de Velde (Speaker), , F. Kampstra (Speaker), , J. Algra (Speaker), , H. van den Heuvel (Speaker), & D. van Leeuwen (Speaker)

20 Aug 201724 Aug 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Stúdzjegearkomste lokale talen

J.E. Dijkstra (Discussant)

07 Oct 2017

Activity: Participating in or organising an eventOther eventSocietal

Conference on Frisian Humanities 2018

J.E. Dijkstra (Participant)

24 Apr 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Symposium: Technologies for Minority Languages

J.E. Dijkstra (Participant)

27 Jun 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Conference on Frisian Humanities 2018

J.E. Dijkstra (Participant)

25 Apr 201826 Apr 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Symposium: Technologies for Minority Languages

Hans Van de Velde (Organiser), , J.E. Dijkstra (Organiser), , C. van der Meer (Organiser), , M. Bijlsma (Organiser), , Jesse van Amelsfoort (Organiser), & Matt Coler (Organiser)

27 Jun 2018

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Loanword or code switch? The issue of code switching between Frisian and Dutch

J.E. Dijkstra (Speaker), , E. Yilmaz (Speaker), , Henk van den Heuvel (Speaker), , David A. van Leeuwen (Speaker), & Hans Van de Velde (Speaker)

24 Apr 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

1st Conference on Frisian Humanities (Event)

J.E. Dijkstra (Peer reviewer / referee)

23 Apr 201826 Apr 2018

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review

Frisia as an European minority: changes and pitfalls

J.E. Dijkstra (Speaker), & A.M. Molema (Speaker)

12 Jun 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Conference on Frisian Humanities 2018

J.E. Dijkstra (Chair)

24 Apr 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Duik in het radio-archief van Omrop Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

03 Jun 2018

Activity: Talk or presentationSocietal

Advisory board meeting SMiLE

J.E. Dijkstra (Participant)

15 Jun 201816 Jun 2018

Activity: Participating in or organising an eventOther eventAcademic

COLING partnermeeting

J.E. Dijkstra (Organiser), , C. van der Meer (Organiser), , Jesse van Amelsfoort (Organiser), & Matt Coler (Organiser)

25 Jun 201827 Jun 2018

Activity: Participating in or organising an eventOther eventAcademic

The scientific challenges of building a Frisian-Dutch speech recognition system

J.E. Dijkstra (Speaker)

27 Jun 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Grote Taaldag

J.E. Dijkstra (Chair)

03 Feb 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Journal of Child Language (Journal)

J.E. Dijkstra (Peer reviewer / referee)

2018

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review