If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities

Filter
Talk or presentation

Loanword or code switch? The issue of code switching between Frisian and Dutch

J.E. Dijkstra (Speaker), , E. Yilmaz (Speaker), , Henk van den Heuvel (Speaker), , David A. van Leeuwen (Speaker), & Hans Van de Velde (Speaker)

24 Apr 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Frisia as an European minority: changes and pitfalls

J.E. Dijkstra (Speaker), & A.M. Molema (Speaker)

12 Jun 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Duik in het radio-archief van Omrop Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

03 Jun 2018

Activity: Talk or presentationSocietal

The scientific challenges of building a Frisian-Dutch speech recognition system

J.E. Dijkstra (Speaker)

27 Jun 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

T-deletie bij Friese betrekkelijke voornaamwoorden in spraak- en twitterdata

J.E. Dijkstra (Speaker), , W.J. Heeringa (Speaker), , L. Jongbloed-Faber (Speaker), & Hans Van de Velde (Speaker)

03 Feb 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Language change in West-Frisian. Evidence from a radio archive

J.E. Dijkstra (Invited speaker)

16 May 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Dwale troch it radio argyf fan Omrop Fryslân

J.E. Dijkstra (Invited speaker), & Hans Van de Velde (Invited speaker)

21 Nov 2017

Activity: Talk or presentationSocietal

De hûn dy yn ’e tún stiet. T-deletion in some West-Frisian relative pronouns

J.E. Dijkstra (Speaker), , W.J. Heeringa (Speaker), & H. Van de Velde (Speaker)

27 Oct 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Language change in minority language due to the influence of the national language: Relative pronouns in Frisian

J.E. Dijkstra (Speaker), , H. Van de Velde (Speaker), , E. Yilmaz (Speaker), , H. van den Heuvel (Speaker), & D. van Leeuwen (Speaker)

04 Sep 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Frysk op ’e radio. Earder en no.

J.E. Dijkstra (Speaker), & H. Van de Velde (Speaker)

01 Apr 2017

Activity: Talk or presentationSocietal

Longitudinal Speaker Clustering and Verification Corpus with Code-switching Frisian-Dutch Speech

E. Yilmaz (Speaker), , J.E. Dijkstra (Speaker), , H. Van de Velde (Speaker), , F. Kampstra (Speaker), , J. Algra (Speaker), , H. van den Heuvel (Speaker), & D. van Leeuwen (Speaker)

20 Aug 201724 Aug 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Early child language in Fryslân. Iere bernetaal yn Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

29 Nov 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

De rol fan taalynput yn ’e wurdskatûntwikkeling fan pjutten yn Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker), , R.J. Jorna (Speaker), & E.L. Klinkenberg (Speaker)

08 Jun 2013

Activity: Talk or presentationSocietal

The early bilingual acquisition of a minority and majority language

J.E. Dijkstra (Speaker)

13 Jun 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and the early vocabulary and morphosyntax in Frisian and Dutch

J.E. Dijkstra (Speaker)

25 Mar 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and its role in the early bilingual vocabulary and morphosyntax

J.E. Dijkstra (Speaker)

30 Aug 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

The Role of Language Input in the Early Development of a Bilingual Vocabulary

J.E. Dijkstra (Speaker)

24 Mar 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

De ûntjouwing fan it Frysk en it Nederlânsk yn 'e pjuttetiid

J.E. Dijkstra (Speaker)

15 Jun 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

Het gebruik van cognaten bij testadaptatie. Een goede zaak ? In goede saak ?

J.E. Dijkstra (Speaker)

11 May 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

Parental Reading Attitudes versus the Child's Bilingual Vocabulary Growth

J.E. Dijkstra (Speaker)

21 Jun 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

De ontwikkeling van een tweetalige woordenschat Fries en Nederlands: Nulmeting

J.E. Dijkstra (Speaker)

25 Feb 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and the early development of a bilingual vocabulary

J.E. Dijkstra (Speaker)

23 Jun 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Language input and the early bilingual vocabulary

J.E. Dijkstra (Speaker)

16 Jun 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Junior meeting Anéla, Utrecht

J.E. Dijkstra (Speaker)

05 Feb 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Home Language and Vocabulary of Young Frisian/Dutch Bilinguals

J.E. Dijkstra (Speaker)

09 Dec 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

De taalontwikkeling van jonge kinderen in Friesland

J.E. Dijkstra (Speaker)

01 Dec 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

Bilingual (Frisian/Dutch) language development of toddlers

J.E. Dijkstra (Speaker)

23 Oct 2009

Activity: Talk or presentationAcademic

Kindertaal in Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

06 Feb 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

Boppeslach. Iere twataligens yn Fryslân

J.E. Dijkstra (Speaker)

13 Feb 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

Underwiisûndersyk “Boppeslach”: ûndersyk fan foarskoalsk oant 'e mei primêr

J.E. Dijkstra (Speaker)

12 Sep 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

Logopedie en het jonge Friestalige kind

J.E. Dijkstra (Speaker)

20 Sep 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

F-TARSP: De TARSP foar it Frysk

J.E. Dijkstra (Speaker)

30 Oct 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

F-TARSP: for assessing and treating young Frisian speaking children

J.E. Dijkstra (Speaker)

26 Aug 2008

Activity: Talk or presentationAcademic

F-TARSP: Friese Taal Analyse Remediëring en Screening Procedure

J.E. Dijkstra (Speaker)

02 Nov 2007

Activity: Talk or presentationAcademic

F-TARSP: in logopedysk taalynstrumint foar jonge Frysktalige bern

J.E. Dijkstra (Speaker)

15 Feb 2007

Activity: Talk or presentationSocietal