1. 2019
 2. De toekomst van de frisistiek in Nederland

  R.H. Bremmer jr. (Organiser), O. Vries (Organiser), Riemer Jansen (Organiser)
  29 Mar 2019

  Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

 3. It ferhaal fan Jan Binnes fan Aldwâld

  Oebele Vries (Speaker)
  17 Feb 2019

  Activity: Talk or presentationSocietal

 4. 2018
 5. Leeuwarder teksten in het Oudfries

  O. Vries (Speaker)
  28 Oct 2018

  Activity: Talk or presentationSocietal

 6. Attempts at legitimising medieval Frisian freedom

  O. Vries (Speaker)
  24 Apr 2018

  Activity: Talk or presentationAcademic

 7. De ontfriesing van Leeuwarden

  O. Vries (Speaker)
  18 Mar 2018

  Activity: Talk or presentationSocietal

 8. It Kollumer Oproer

  O. Vries (Speaker)
  06 Mar 2018

  Activity: Talk or presentationSocietal

 9. 2017
 10. De slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vanuit Fries en Groninger perspectief

  O. Vries (Speaker)
  01 Nov 2017

  Activity: Talk or presentationSocietal

 11. Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid

  O. Vries (Speaker)
  30 Sep 2017

  Activity: Talk or presentationAcademic

 12. In privileezje as stipe fan de Fryske frijheid

  O. Vries (Speaker)
  28 Sep 2017

  Activity: Talk or presentationSocietal

Previous 1 2 Next

ID: 688637