If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Article
2018

Het Stadsfries; een vrolijke spellingsratjetoe: Opinie

Popkema, A. T. & Duijff, P., 03 Nov 2018, In : Friesch Dagblad. p. 23

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Lexicography in a Minority Language: A Multifunctional Online Dutch-Frisian Dictionary

Duijff, P. & van der Kuip, F. J., Jun 2018, In : International Journal of Lexicography. 31, 2, p. 196-213 18 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Meer trots en plezier onder stadsfriezen: Opinie

Popkema, A. T. & Duijff, P., 02 Nov 2018, In : Leeuwarder Courant. p. 18

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2015

A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian

van der Kuip, F. J., Duijff, P., Dykstra, A. & Sijens, H., Jun 2015, In : Kernerman Dictionary News. 23, p. 19-20 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
66 Downloads (Pure)
2014

In Friesland kon de bruid tranen als keien huilen

Duijff, P., 03 Jan 2014, In : Trouw.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Stadfries, het Stavers is verrassend vitaal

Duijff, P., 11 Jan 2014, In : Friesch Dagblad. 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Static spatial descriptions in five Germanic languages

Berthele, R., Whelpton, M., Naess, A. & Duijff, P., 2014, In : Language Sciences. 30, p. 1-20 21 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
2012

Dialekten yn Fryslân - Omrop Fryslân - Omnium

Duijff, P., 17 Dec 2012, In : omrop Fryslân.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2011

Morfeemfinale r-deleesje yn bûgingen, ôfliedingen en gearsettingen

Duijff, P. & van der Kuip, F. J., 2011, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 60, 1-2, p. 44-59 15 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
73 Downloads (Pure)
2010

Fan A oant Z

Duijff, P., 2010, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 9, 5, p. 34 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

2009

Een nieuwe mijlpaal in de Friese lexicografie: het Frysk Hânwurdboek

Duijff, P. & van der Kuip, F. J., 2009, In : Trefwoord.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Frysk Hânwurdboek brengt het Fries weer een stap verder. Ongemerkt een grote dag voor Fryslân.

Duijff, P., van der Kuip, F. J., de Haan, R. & Sijens, H., 17 Jan 2009, In : Friesch Dagblad. 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Nútsjesmoar is it, gjin pindakaas

Duijff, P., van der Kuip, F. J., de Haan, R. & Sijens, H., 16 Jan 2009, In : Leeuwarder Courant. 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2008

Dêr sil Pieter Breuker wol net sa wiis mei wêze (ynterview).

Duijff, P. & van der Kuip, F. J., 2008, In : Skanoskrift: Studinteblêd fan Fryske Taal & Kultuer oan 'e RUG. p. 16-19 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Ientalich Frysk Hânwurdboek is op kommendewei (ynterview).

Duijff, P. & van der Kuip, F. J., 2008, In : De Pompeblêden. p. 42-44 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2000

Nij Frysk juridysk wurdboek

Duijff, P., 2000, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 5, p. 66-69 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

1995

It Stedsk fan Dokkum en oare stêden

Duijff, P., 1995, In : Nieuwe Dokkumer Courant. 15-05-1995, 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
36 Downloads (Pure)
1993

De taal yn De Hoara's fen Hastings fan Simke Kloosterman

Duijff, P., 1993, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 4, p. 50-55 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

1992

Tradysje yn KFFB-romans

Duijff, P., 1992, In : Trotwaer. 1, p. 26-41 15 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

1990

Nochris oer 'koartegaarde'

Duijff, P., 1990, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 5, p. 23-24 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

1986

Trije froulju sintraal. In ûndersyk nei de literatueropfettyings yn resinsjes

Duijff, P., 1986, In : Fryx. 1, p. 1-11 11 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

1983

Frysk yn 'e Geastmer tsjerken

Duijff, P., 1983, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 54, p. 250-251 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific