1. 2019
 2. 10de Dei fan de Fryske Taalkunde 2019

  E. Hoekstra (Organiser), W. Visser (Organiser), S. Dyk (Organiser), A.A. Merkuur (Organiser), R.H. Bremmer jr. (Organiser)
  25 Oct 2019

  Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

 3. De takomst fan 'e frisistyk op 'e Fryske Akademy

  S. Dyk (Speaker)
  29 Mar 2019

  Activity: Talk or presentationAcademic

 4. Oer it ta stân kommen fan it Graet Hylper Wordebook

  S. Dyk (Speaker)
  29 Mar 2019

  Activity: Talk or presentationSocietal

 5. Presintaasje Graet Hylper Wordebook

  S. Dyk (Organiser), Wiebe Evert Zoethout (Organiser)
  29 Mar 2019

  Activity: Participating in or organising an eventOther eventSocietal

 6. 2018
 7. Ynlieding oer it Meslânzers

  S. Dyk (Speaker)
  18 Nov 2018

  Activity: Talk or presentationSocietal

 8. Ûntjouwingen fan lytse Fryske dialekten ûnder ynfloed fan isolemint

  S. Dyk (Speaker)
  17 Nov 2018

  Activity: Talk or presentationSocietal

 9. Conference on Frisian Humanities 2018

  S. Dyk (Chair)
  23 Apr 2018

  Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

 10. 2017
 11. 9e Dei fan 'e Fryske Taalkunde / 9e Conference on Frisian Linguistics

  W. Visser (Organiser), E. Hoekstra (Organiser), S. Dyk (Organiser), R.H. Bremmer jr. (Organiser)
  27 Oct 2017

  Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

 12. Mingfariëteiten as kultureel erfguod

  S. Dyk (Speaker)
  07 Oct 2017

  Activity: Talk or presentationSocietal

Previous 1 2 3 4 Next

ID: 12233