1984 …2019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities

Oer it ta stân kommen fan it Graet Hylper Wordebook

S. Dyk (Speaker)

29 Mar 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Presintaasje Graet Hylper Wordebook

S. Dyk (Organiser), & Wiebe Evert Zoethout (Organiser)

29 Mar 2019

Activity: Participating in or organising an eventOther eventSocietal

De takomst fan 'e frisistyk op 'e Fryske Akademy

S. Dyk (Speaker)

29 Mar 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

10de Dei fan de Fryske Taalkunde 2019

E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), , S. Dyk (Organiser), , A.A. Merkuur (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

25 Oct 2019

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Conference on Frisian Humanities 2018

S. Dyk (Chair)

23 Apr 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Ûntjouwingen fan lytse Fryske dialekten ûnder ynfloed fan isolemint

S. Dyk (Speaker)

17 Nov 2018

Activity: Talk or presentationSocietal

Ynlieding oer it Meslânzers

S. Dyk (Speaker)

18 Nov 2018

Activity: Talk or presentationSocietal

Workshop on Derivational Networks

S. Dyk (Participant)

27 Apr 201729 Apr 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Mingfariëteiten as kultureel erfguod

S. Dyk (Speaker)

07 Oct 2017

Activity: Talk or presentationSocietal

Conversie naar V in West-Germaanse talen

T. van der Wouden (Speaker), & Siebren Dyk (Speaker)

17 Mar 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

9e Dei fan 'e Fryske Taalkunde / 9e Conference on Frisian Linguistics

W. Visser (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , S. Dyk (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

27 Oct 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Ferbale konverzje en de naïviteit fan de ûndersiker

S. Dyk (Speaker)

01 Jun 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

Over ut tot stand kommen fan ut Groat Amelander Woa'deboek

S. Dyk (Speaker)

15 Nov 2016

Activity: Talk or presentationSocietal

Wat is ut Amelands?

S. Dyk (Speaker)

15 Nov 2016

Activity: Talk or presentationSocietal

Morfologie in het Taalportaal

S. Dyk (Speaker), & T. van der Wouden (Speaker)

06 Feb 2016

Activity: Talk or presentationAcademic

Fryske dialektwurdboeken yn 'e 21ste iuw

S. Dyk (Speaker)

16 Apr 2016

Activity: Talk or presentationSocietal

Dei fan de Fryske Taalkunde 8

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

21 Oct 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 7

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

23 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

The Language Portal Frisian: present and future

E. Hoekstra (Speaker), & S. Dyk (Speaker)

12 Dec 2014

Activity: Talk or presentationAcademic

Feensters: ut dialekt fan Heerenveen

S. Dyk (Speaker)

28 Jan 2013

Activity: Talk or presentationSocietal

Dei fan de Fryske Taalkunde 2013

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

25 Oct 2013

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Suffigering bij nominale ellipsis in het Fries

S. Dyk (Speaker)

13 Dec 2013

Activity: Talk or presentationAcademic

Morfologiedagen 2013, Leeuwarden

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , J. Spoelstra (Organiser), & W. Visser (Organiser)

13 Dec 2013

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Het dialect van Schiermonnikoog en het isolement

S. Dyk (Speaker)

02 Nov 2012

Activity: Talk or presentationSocietal

Dei fan de Fryske Taalkunde 2012, Ljouwert

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), & W. Visser (Organiser)

14 Dec 2012

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

It bysûndere fan it Skiermûntseager Frysk

S. Dyk (Speaker)

05 Nov 2011

Activity: Talk or presentationSocietal

Ray Jackendoff, de Parallelle Struktuer, en Konstruksjegrammatika

S. Dyk (Speaker)

27 Jan 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Oktober Kennismaand 2010, Ljouwert, It Aljemint

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

29 Oct 2010

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 2010

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

29 Oct 2010

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk (Journal)

S. Dyk (Editorial board member), & W. Visser (Editor)

01 Jan 2009 → …

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 2009

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

23 Oct 2009

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Palatalization of the glide in Frisian raising diphthongs as a case of shift

S. Dyk (Speaker)

28 May 2009

Activity: Talk or presentationAcademic

De passive ynfinityf as absintyf

S. Dyk (Speaker)

10 Dec 2008

Activity: Talk or presentationAcademic

It wurdboekwurk fan 'e Fryske Akademy

S. Dyk (Speaker)

12 Dec 2007

Activity: Talk or presentationSocietal

Iets over het Fries

S. Dyk (Speaker)

16 Apr 2007

Activity: Talk or presentationSocietal