1985 …2020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities

Foarljochting oer Fryske Akademy

E.L. Klinkenberg (Speaker), , J.A. Mol (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Willem Smink (Speaker)

27 Jun 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Voorlichting over werk Fryske Akademy, taal en geschiedenis

J.A. Mol (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Mettje de Vries (Speaker)

21 Jun 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

ICHLL-10 : The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology

Hans Van de Velde (Organiser), , R.H. Bremmer jr. (Organiser), , A. Dykstra (Organiser), & W. Visser (Organiser)

12 Jun 201914 Jun 2019

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Fryske Akademy

W. Visser (Speaker)

12 Jun 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

ICHLL-10 : The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology

W. Visser (Chair)

13 Jun 201914 Jun 2019

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

10de Dei fan de Fryske Taalkunde 2019

E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), , S. Dyk (Organiser), , A.A. Merkuur (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

25 Oct 2019

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

International Journal of Lexicography (Journal)

W. Visser (Peer reviewer / referee)

21 Jun 2019

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review

'Friese piepers'. Iets over de Friese taal en het Friese woord voor 'aardappel'.

W. Visser (Speaker)

01 May 2018

Activity: Talk or presentationSocietal

Opposition in Corona at Ph.D. Defense of Günther-van der Meij

W. Visser (Examiner)

14 May 2018

Activity: Teaching/Examination/SupervisionPhD candidate reviewing/examination

Leksikografy yn in minderheidstaal

F.J. van der Kuip (Speaker), & W. Visser (Speaker)

17 May 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Mapping Language Change in Fryslân with Crowd-Sourced Data

N. Haugh Hilton (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Adrian Leemann (Speaker)

24 Apr 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

Fan Boukje en Bouk en fan Wopke en Wop: oer ynkoarte nammen yn it Frysk

W. Visser (Speaker)

24 Apr 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

'Stimmen fan Fryslân' - Crowd-sourcing data for linguistic research

W. Visser (Speaker)

27 Oct 2017

Activity: Talk or presentationAcademic

File

9e Dei fan 'e Fryske Taalkunde / 9e Conference on Frisian Linguistics

W. Visser (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , S. Dyk (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

27 Oct 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Wurdboekskriuwen yn de 21ste iuw

W. Visser (Speaker)

16 Apr 2016

Activity: Talk or presentationSocietal

File

Dei fan de Fryske Taalkunde 8

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

21 Oct 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

+ coronal consonant in Frisian simplex words: orthography or phonology?

W. Visser (Speaker)

19 May 2016

Activity: Talk or presentationAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 7

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

23 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Het Taalportaal Nederlands/Fries

W. Visser (Speaker)

12 Dec 2014

Activity: Talk or presentationAcademic

On hypocoristic names with the suffix -y (-/i/) in Frisian

W. Visser (Speaker)

11 Dec 2014

Activity: Talk or presentationAcademic

It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy (Journal)

A.J. Brand (Editor), , Beart Oosterhaven (Assistant editor), & W. Visser (Editor)

01 Jan 201431 Dec 2016

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

20ste Frysk Filologekongres

J. Spoelstra (Organiser), , A.J. Brand (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , C. van der Meer (Organiser), & W. Visser (Organiser)

10 Dec 201412 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 2013

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

25 Oct 2013

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Sympoasium organisearre troch de Wurkferbannen en Wurkgroepen fan de Fryske Akademy yn it ramt fan it 75-jierrich bestean, Ljouwert

R. Salverda (Organiser), & W. Visser (Organiser)

24 Apr 2013

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Morfologiedagen 2013, Leeuwarden

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , J. Spoelstra (Organiser), & W. Visser (Organiser)

13 Dec 2013

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Hoe stom is de stomme /r/?

W. Visser (Speaker)

13 Jun 2012

Activity: Talk or presentationAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 2012, Ljouwert

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), & W. Visser (Organiser)

14 Dec 2012

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Some aspects of vowel nasalization in Frisian

W. Visser (Speaker)

22 Sep 2011

Activity: Talk or presentationAcademic

Oktober Kennismaand 2010, Ljouwert, It Aljemint

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

29 Oct 2010

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

gastcollege, Kiel

W. Visser (Guest lecturer)

04 Feb 2010

Activity: Teaching/Examination/SupervisionTeaching activityAcademic

gastcollege, Kiel

W. Visser (Guest lecturer)

04 Feb 2010

Activity: Teaching/Examination/SupervisionTeaching activityAcademic

The 14th EURALEX International Congress, Ljouwert / Leeuwarden

A. Dykstra (Organiser), , P. Duijff (Organiser), , F.J. van der Kuip (Organiser), , H. Sijens (Organiser), & W. Visser (Organiser)

06 Jul 201010 Jul 2010

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 2010

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

29 Oct 2010

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk (Journal)

S. Dyk (Editorial board member), & W. Visser (Editor)

01 Jan 2009 → …

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Flaainammen yn it Frysk: de oanset

W. Visser (Speaker)

23 Oct 2009

Activity: Talk or presentationAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 2009

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

23 Oct 2009

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

14de Euralex International Congress

W. Visser (Speaker)

04 Sep 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy (Journal)

W. Visser (Editorial board member)

01 Jan 200831 Dec 2016

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic