If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Activities

  • 8 Workshop, seminar
  • 2 Conference
  • 1 Talk or presentation

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organiser)

17 Jan 2020

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarSocietal

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

Willem Smink (Organiser)

13 Mar 2020

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarSocietal

Foarljochting oer Fryske Akademy

E.L. Klinkenberg (Speaker), , J.A. Mol (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Willem Smink (Speaker)

27 Jun 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Akademylêzingen op 19 novimber 2019, 17 jannewaris 2020 en 17 maart 2020

Willem Smink (Organiser)

19 Nov 201917 Mar 2020

Activity: Participating in or organising an eventConferenceSocietal

Veenweidesymposium

Willem Smink (Organiser)

11 Apr 2019

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarSocietal

Press / Media

Binne der noch Fryske tûzenpoaten?

Willem Smink

25/09/2020

1 item of Media coverage

Press/Media: Other

Petitie Fryske Akademy op slim moment

Willem Smink

17/09/2020

1 item of Media coverage

Press/Media: Other

Petysje Feitsma Fûns: Nije Akademydirekteur moat bân mei de mienskip fersterkje

Willem Smink & Thony Visser

16/09/2020

1 item of Media coverage

Press/Media: Other

Dwers: In goeie jonge

Willem Smink

11/09/2020

1 Media contribution

Press/Media: Other