KNAW Fonds Ecologie - Vergelijkend onderzoek naar de aanpassingen van brandganzen Branta leucopsis aan een migrerende en niet –migrerende levensstijl

Project Details

Description

Het doel is om vast te stellen welke gedragsmatige en fysiologische aanpassingen trekvogels hebben ten opzichte van hun niet migrerende tegenpolen. Hoe wordt de jaarcyclus voor deze verschillende levensstijlen georganiseerd? Tonen de standvogels ook buiten de trekperiodes een meer “relaxte” levensstijl (meer rust en minder foerageergedrag)? Om de energie uitgaven te bepalen gebruiken we een geïmplanteerde hartslaglogger. Hiermee kunnen we de verschillen in energetische kosten vergelijken tussen migrerende en niet-migrerende vogels, en kunnen we bekijken hoe de ganzen compenseren voor eventuele verschillen (door bijvoorbeeld meer te foerageren, of andere strategieën toe te passen). Verder analyseren we het vlieggedrag van de trekkende ganzen in samenhang met atmosferische omstandigheden tijdens de vlucht, zoals het effect van wind De combinatie van een uniek studiesysteem en technologische vooruitgang maken dat de kosten en baten van migratie en de bijbehorende aanpassingen, binnen dit project voor het eerst in detail kunnen worden onderzocht.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201831/08/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.