LNV - INTEGRATIE VAN DE NATUUR IN DE HYDROLOGIEËN, ECOLOGIEËN EN SAMENLEVINGEN VAN STEDEN

Project Details

Description

De ecologische, sociale en economische effecten van gecombineerde afval- en regenwaterrioolsystemen op aquatische ecosystemen vormen een lock-in voor veel verstedelijkte gebieden. Deze lock-in wordt versterkt door klimaatverandering en toenemende zware regenval (Hosseinzadehtalaei et al. 2020, Lana et al. 2020), en er is dan ook een dringende behoefte om de wetenschappelijke basis van op de natuur gebaseerde oplossingen (NBS) om (overmatige) afvloeiing van regenwater te voorkomen in stedelijke gebieden te vergroten. Implementatie van evidence-based NBS in het stedelijk gebieds is essentieel voor het behoud van het functioneren van ecosystemen en de biodiversiteit van aquatische ecosystemen. Voorbeelden van dergelijke NBS zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, duurzame stedelijke drainagesystemen, de aanleg van wadis en groene bufferzones, en de ontwikkeling van soortenrijke stadsvijvers en kanalen voor waterberging.
AcronymNICHES
StatusActive
Effective start/end date01/04/202231/03/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.