Min van Infrastructuur en Waterstaat - Generically Parameterized models of Lake eutrophication

Project Details

Description

a. Implementatie van de huidige versie van PCWetland in DATM waardoor het model in alle op DATM aangesloten platforms (Matlab, R, R/C++, OSIRIS/C++) kan draaien en zo makkelijker te koppelen is met andere modellen en zonder licentiekosten toegepast kan worden.
b. Toepasbaar maken van GPLake als een breed en makkelijk toepasbaar instrumentarium voor een quickscan van de bijdragen die wetlands kunnen leveren aan de invang van nutriënten in mondiale studies in relatie tot waterkwaliteit.
AcronymGPLake
StatusFinished
Effective start/end date01/11/202028/02/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.