Project Details

Description

Dit project speelt in op de grote belangstelling die er is voor dialect data. Het doel van het project is om de volledige collectie Nederlandse dialectopnamen (vrijgesproken) van het Meertens Instituut toegankelijk te maken via internet en duurzaam op te slaan. Het Meertens Instituut koestert 274 uur, oftewel bijna twee weken non-stop luisteren, aan geluidsopnames van gesprekken Nederlands in het buitenland. De opnames zijn onder te verdelen in drie collecties: 1. De collectie Amerikaans Nederlands (1966) gemaakt door Jo Daan, voormalig hoofd van de afdeling Dialectologie. 2. De collectie Amerikaans Nederlands (1986 - 1998) gemaakt door J. van Marle, voormalig directeur van het Meertens Instituut. 3. De collectie Nederlands in Frankrijk. Dit zijn bandopnames van de Nederlandstalige gemeenschap rondom Duinkerken.

Op dit moment zijn, dankzij een eerder succesvol KDP project Soundbites, de dialecten binnen Nederland en Vlaanderen te vinden op de website van het Meertens Instituut als sprekende kaart. De toevoeging van de drie bovengenoemde collecties aan Soundbites zou de beschikbare verzameling op dit gebied compleet maken en de sprekende kaart werelddekkend maken (voor zover de collectie van het Meertens Instituut reikt). Daarnaast zou middels dit project de volledige collectie via DANS duurzaam zijn opgeslagen en beschikbaar zijn voor de onderzoekers.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201201/06/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.