NWO NWA - Living Lab Ooijpolder: Opschalen van een succesvol socio-ecologisch experiment voor biodiversiteitsherstel

Project Details

Description

De huidige aanpak om biodiversiteitsverlies in het landelijk gebied te stoppen heeft onvoldoende opgeleverd. Ondanks de inzet van velen zijn de aantallen boerenlandvogels, wilde planten en insecten sterk afgenomen. En dat geldt niet
alleen voor de bedreigde en zeldzame soorten. Zo heeft ons onderzoek recent aangetoond dat in Duitsland – onder vergelijkbare omstandigheden als in Nederland – ruim 75% van de biomassa aan insecten is verdwenen (1). Toch zijn
er plekken waar mensen er al wel in zijn geslaagd om het biodiversiteitsverlies (gedeeltelijk) te keren. De Ooijpolder, gelegen in het oosten van het land bij Nijmegen, is zo’n plek. Al 25 jaar wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen
van natuurbeheer: in alle drie de werkroutes uit het Deltaplan biodiversiteitsherstel (natuur, landbouw, openbare ruimte) is deze proeftuin een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland en ook daarbuiten.
Short titleLiving Lab Ooijpolder
StatusFinished
Effective start/end date14/01/202113/01/2024

Keywords

  • governance – ecologische monitoring – opschaling – onderhandeling en dialoog – financiële arrangementen

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.