RVO - Blauwalgen Dashboard: Voorspellen veilig zwemwater

Project Details

Description

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur en stijgt ook de overlast door blauwalgen. Hierdoor zullen zwemlocaties vaker en langer gesloten zijn. Tegelijkertijd is er meer behoefte aan verkoeling. Het bemonsteren van alle 883 aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland is echter een bewerkelijke klus. Zelfs bij blauwalgenoverlast wordt hooguit 1x per week bemonsterd. Het NIOO, Deltares en KNMI zullen door slim combineren van bestaande weer, water en blauwalg modellen een praktisch toepasbaar verwachtingsmodel maken, een ‘blauwalgdashboard’. Het dashboard zorgt ervoor dat provincie en/of waterbeheerder:
• Vaker dan één keer per week het risico op normoverschrijding kan bepalen
• Bemonstering effectiever en risico gestuurd kan worden
• Het zwemwater eerder kan openen na overlast
AcronymBLASHBOARD
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202131/08/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.