RVO - ‘DRIjVende zonne-systemen met behoud van watERkwaliteit

Project Details

Description

Nederland heeft ambitieuze plannen voor het plaatsen van zonnesystemen op water. Er zijn echter zorgen dat de aanwezigheid van deze systemen een negatieve impact heeft op de waterkwaliteit en ecologie, met name doordat er minder licht en lucht (menging van zuurstof in het water) is en er daardoor ook minder opbouw van planten/organische stoffen is, en er kans op ongewenste algengroei bestaat. Daarnaast kan er productie van CH4 ontstaan bij afbraak van organische stoffen. CH4 is een sterk broeikasgas, en de productie hiervan kan de positieve effecten van CO2 besparing middels productie van zonnestroom deels te niet doen. Er zijn echter nauwelijks praktijkstudies die de effecten van een drijvend zonnesysteem op de waterkwaliteit en ecologie meten, waardoor niet bekend is wat de daadwerkelijke effecten zullen zijn. Ecosysteemmodellen geven wel aan dat een zo open mogelijk systeem het beste is. In praktijk worden de zonnesystemen echter zo dicht mogelijk gebouwd, om het aantal panelen per oppervlakte te optimaliseren. Als het systeem eenmaal geplaatst is, kan de lay-out niet meer aangepast worden indien zich negatieve effecten op waterkwaliteit voordoen.
AcronymZonWat
StatusActive
Effective start/end date16/03/202031/12/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.