SBNL Natuurfonfs - Elise Mathilde Fonds

Project Details

Description

Biodiversiteit is essentieel voor het leveren van ecosysteemdiensten, zoals voedselproductie, schoon water en klimaatregulatie (Bardgett and van der Putten 2014). In de afgelopen decennia is de biodiversiteit echter sterk achteruitgegaan. Een recente studie uit Duitsland heeft aangetoond dat de biomassa van insecten de laatste 27 jaar met 76% is afgenomen in natuurgebieden omringd door
landbouwgronden (Hallmann et al. 2017). Dit heeft geleid tot grote bezorgdheid bij wetenschappers, beleidsmakers en het algemeen publiek. Twee jaar geleden is daarom het “Deltaplan Biodiversiteitsherstel” opgesteld door boerenorganisaties, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en financiers. Het doel van dit initiatief is om de biodiversiteit te herstellen door middel van het stimuleren van natuur-inclusief landgebruik, zowel in landbouwgebieden als in
publieke ruimtes en beschermde gebieden. Succesvol herstel van de biodiversiteit vereist een fundamentele verandering in landgebruik, niet alleen door ecologische principes toe te passen in land management, maar ook door te zorgen voor een solide economische en sociale basis. Om dit te bereiken worden er op verschillende plekken in Nederland zogenaamde “living labs” opgezet waar
wetenschappers, de overheid, boeren, bedrijven en de bevolking samen experimenteren met natuurinclusief landgebruik en de effecten van genomen maatregelen op biodiversiteit in kaart te brengen.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/202131/05/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.