Science parks

  • Doorenbos, Claartje (PI)

Project Details

Description

Science parks zijn een vorm van kenniscirculatie waarbij vooral jonge bedrijven betrokken zijn.

Het Rathenau Instituut onderzoekt in een internationale vergelijkende studie (Nederland, Frankrijk, Japan, Finland, Israël) de netwerken van succesvolle startende ondernemers. Welke netwerken hebben die ondernemingen? En hoe veranderen ze afhankelijk van de fase waarin een onderneming zich bevindt? Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de condities waaronder nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid zich ontwikkelt en hoe science parks daaraan bijdragen. De Nederlandse casestudie is in 2009 gestart.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2008 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.