VDH De Beukelaar - Een citizen science project om de genetica van stadsvogels te onderzoeken

Project Details

Description

Verstedelijking is een van de meest in het oog springende antropogene veranderingen die op dit moment
plaatsvindt, en stelt de dieren en planten die er leven enorm op de proef. Voor sommige soorten vormen steden
een zo grote barrière dat er vrijwel geen genetische uitwisseling met individuen op het platteland kan
plaatsvinden. ‘Stadse’ vogels kunnen zich ook heel anders gaan ontwikkelen dan hun plattelandse soortgenoten
omdat het stadse milieu om andere aanpassingen vraagt. Dit alles kan leiden tot genetische verschillen tussen
vogels van stad en platteland. Om te begrijpen tot welke evolutionaire aanpassingen verstedelijking bij vogels kan
leiden moeten we die genetische verschillen vastleggen.
Om te onderzoeken welk effect verstedelijking op de genetische diversiteit van vogels heeft willen we bij
koolmezen in steden en bossen de genetische samenstelling vastleggen.
StatusFinished
Effective start/end date15/06/202030/04/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.