De ymplementaasje fan it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen yn Nederlân sûnt it ratifisearjen yn 1996: Yn opdracht fan it Orgaan foar de Fryske taal DINGtiid

J.E. Buning-Oosten, Helga Kuipers-Zandberg

Research output: Book/ReportReportScientific

25 Downloads (Pure)
Original languageFrisian
Place of PublicationLjouwert
PublisherProvinsje Fryslân
Number of pages76
Publication statusPublished - 03 Dec 2018

Cite this