Fryske literatuer, oars! It Beaken 2016 (3-4)

E. Hoekstra (Guest editor), R. Salverda (Guest editor)

Research output: Contribution to journal/periodicalSpecial issue (editorship)Scientific

38 Downloads (Pure)

Abstract

Editing 7 articles written in English, Dutch or Frisian, corresponding to talks given at the First Conference on Frisian Literature (6-10-2016). Authors:
Piet Gerbrandy - Temmen en Inbedden. Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx.
Alpita de Jong - De wet van de voorwaartse bûtensprong.
Abe de Vries - In korreksje op de kanon. Libben en poëzij fan Marten Hepkes Bakker (1848-1927).
Pieter Boersma - Friesche Tjerne is gewoan in minske.
Marc van Oostendorp - Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga’s poetry.
Friduwih Riemersma - Wa’t skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer.
Henk van der Liet - ‘Frjemd en dochs eigen?’ Overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke.
Original languageMultiple
Pages (from-to)185-292
JournalIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Publication statusPublished - 2017

Research Output

Wêr moat it hinne mei de stúdzje fan de Fryske literatuer?

Hoekstra, E. & Salverda, R., 06 Oct 2016, In : Friesch Dagblad. p. 26

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File

Press / Media

Dei Fryske Letterkunde begjin nije tradysje

E. Hoekstra & R. Salverda

08/10/2016

1 item of Media coverage

Press/Media: Other

Earste dei fan de Fryske Letterkunde

R. Salverda

07/10/2016

1 item of Media coverage

Press/Media: Other

Cite this