"Hoe moet de slaafsche toestand op Nieuw-Guinea veranderd worden in dien der Christelijke vrijheid?": Vrijheid in het zendingsdiscours van de Protestantse Réveilbeweging.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Abstract

Om te kunnen begrijpen hoe de zending – in dit geval in Nederlands Nieuw-Guinea – vervlochten was met kolonialisme is het van belang te zien hoe morele, spirituele of religieuze waarden overvloeiden in materiële, economische of alledaagse waarden, en omgekeerd. Dit hoofdstuk bespreekt dat aan de hand van het fenomeen ‘vrijkopen’ van kinderen door de zendelingen te bespreken. Terwijl deze praktijk aan zendingsvrienden werd voorgesteld als een bevrijding van kinderen uit slavernij, die tot hun opvoeding en bekering leidde, werd achter de schermen wel degelijk toegegeven, dat het een ‘noodzakelijk kwaad’ was omdat witte mensen in de tropen nu eenmaal bedienden nodig hadden. Om dit morele conflict op te lossen moesten zendelingen zich in bochten wringen. Vrijheid kreeg een steeds abstracter, meer metaforische betekenis, terwijl arbeid juist als ‘vrije bestemming’ moest gaan gelden. Na een korte introductie op de praktijk van het vrijkopen, volgt een verslag van de interne spanningen die hierover in de jaren 1890 ontstonden. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe vrijheid en arbeid zich in het zendingsdiscours tot elkaar verhielden.To understand how the Protestant mission - in this case in 19th century Dutch New Guinea - was intertwined with colonialism, it is important to see how moral, spiritual or religious values spilled over into material, economic or everyday values, and vice versa. This chapter analyzes this entanglement through a discussion of the phenomenon of 'ransoming' of children by missionaries. While this practice was presented to missionary friends as a liberation of children from slavery, leading to their education and conversion, it was admitted behind the scenes, that it was a 'necessary evil' simply because white people in the tropics needed servants. To resolve this moral conflict, missionaries had to cut corners. Freedom took on an increasingly abstract, more metaphorical meaning, while labour was supposed to be the 'free destination'. After a brief introduction to the practice of libertarianism, there follows an account of the internal tensions that arose over this in the 1890s. It then analyses how freedom and labour related to each other in missionary discourse.
Original languageDutch
Title of host publicationKerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis.
Subtitle of host publication Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme
EditorsBente de Leede, Martijn Stoutjesdijk
Place of PublicationUtrecht
PublisherKokBoekencentrum Uitgevers
Volume31
ISBN (Electronic)9789043540056
ISBN (Print)9789043540049
Publication statusPublished - 2023

Cite this