Prekadastrale Atlas fan Fryslân: de pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de floreen- en stimkohieren. 17 delen, verschenen van 1988 tot 2003. (Opstellen in dl. II (1989), IV (1990) en VI (1993) afzonderlijk genoteerd)

J.A. Mol, P.N. Noomen

Research output: Book/ReportBookScientific

Original languageUndefined
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherFryske Akademy
Publication statusPublished - 2003

Cite this