Reade wurdfolchoarders en dêrmei gearhingjende aspekten yn 17e-ieusk Frysk. In ûndersyk nei de tiidwurdkloft yn Gysbert Japicx syn "Yen suwnerlinge forhânlinge Fen it Libben In fenne Deade"

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

52 Downloads (Pure)
Original languageFrisian
Pages (from-to)223-239
JournalIt Beaken
Volume72 (2010)
Issue number3-4
Publication statusPublished - 2012

Cite this