Round Granulomatous Lesions in a Young Girl: A Quiz

Fuh-Miin Liang, Xiaobo Feng, Li Li, Qiangqiang Zhang, Junhao Zhu, Mei Zeng, Ferry Hagen, Liping Zhu, Min Zhu

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Original languageEnglish
JournalActa dermato-venereologica
DOIs
Publication statusE-pub ahead of print - 06 May 2021

Cite this