Taal yn it Grinsgebiet: Undersyk nei de taalferhaldingen en de taalgrins yn it Westerkertier yn Grinslan

D. Gorter, [No Value] L.G. Jansma, [No Value] G.H. Jelsma

Research output: Book/ReportBookScientific

Original languageEnglish
Place of PublicationLjouwert/Leeuwarden
PublisherFryske Akademy
Publication statusPublished - 1990

Cite this