Taalplenning en provinsjale taalpolityk: De bydrage fan it bestjoerlik ferkear ta it fuortsterkjen fan de posysje fan it Frysk

[No Value] K.J. van dijk, D. Gorter

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)49-62
JournalIt Beaken
Volume45
Publication statusPublished - 1983

Cite this