Trijetalige Skoalle yn Fryslân

E.C.M. van Ruijven, J. Ytsma

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

In de jaren 1997-2006 is op een aantal basisscholen in Fryslan het project Trijetalige Skoalle uitgevoerd naar het voorbeeld van drietalig onderwijs in andere Europese regio's met een minderheidstaal. In het Friese project werd systematisch onderwijs gegeven in drie talen: Nederlands, Fries en Engels. Deze talen werden gebruikt als voertaal, en wel volgens de indeling in groepen 1 t/m 6: 50% Nederlands en 50% Fries en in de groepen 7 en 8: 40% Nederlands, 40% Fries en 20% Engels. Het doel van het project was het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, met name voor het Fries en het Engels, opdat de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs de officieel vastgestelde kerndoelen in alle drie talen kunnen bereiken. De resultaten zijn onderzocht in termen van taalbeheersing van de leerlingen. De leerlingen zijn door de jaren heen getoetst op woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en spellingsvaardigheid; voor Engels eveneens luistervaardigheid. De resultaten zijn vergeleken met controlescholen in Fryslan. De opbrengsten van het project zijn bemoedigend. Op de projectscholen presteren de Nederlandstalige en de Friestalige leerlingen voor Nederlands even goed als de leerlingen op de controlescholen, waar uiteraard veel meer tijd onderwijs in het Nederlands gegeven wordt. De leerlingen op de projectscholen presteren op taalvaardigheid Fries significant beter dan de leerlingen op de controlescholen, dankzij de tijdinvestering voor Fries. De leerlingen op de projectscholen presteren voor Engels nagenoeg op hetzelfde niveau als de leerlingen op de controlescholen. Volgens hun eigen verklaring kunnen en durven zij echter gemakkelijker te spreken in het Engels. De eindconclusie is dat de leerlingen op de drietalige basisscholen in Fryslan driedubbele winst boeken: zij beheersen het Nederlands als de andere leerlingen, maar het Fries beter en zij spreken gemakkelijker Engels dan andere leerlingen. Deze uitkomsten zijn een aanmoediging om het model van het drietalig basisonderwijs in Fryslan te verbreden naar andere basisscholen en om de mogelijkheden van een drietalige stroom in het voortgezet onderwijs te onderzoeken.
Original languageUndefined
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherFryske Akademy
Number of pages64
ISBN (Print)978-90-6171-011-0
Publication statusPublished - 2008

Cite this