Original languageFrisian
Title of book/volumeGearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk op 29 oktober 2008 yn It Aljemint & Oansetten foar takomstich taalbelied.
Editors Wurkgroep Oanfalsplan
Place of PublicationLjouwert
Pages32-36
Number of pages5
StatePublished - 2009

ID: 252671