Original languageEnglish
Title of book/volumeCoulonnade: Twa-en-tweintich Fariaasjes oan Mr. Dr. K. de Vries
Place of PublicationLjouwert/Leeuwarden
PublisherFryske Akademy
Pages57-61
StatePublished - 1980

ID: 428599