Original languageEnglish
Title of book/report/proceedingsUnderrjocht: Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis
Place of PublicationLjouwert/Leeuwarden
PublisherFryske Akademy
Pages184-195
StatePublished - 1987

ID: 448678