Original languageUndefined
Title of book/report/proceedingsDe biografy (yn Fryslân). Sympoasium hâlden op sneon 24 novimber 2007 ta it ôfskie fan de Provinsjale Advyskommisje Fryske literatuer
Place of publicationLjouwert
PublisherProvinsje Fryslân
Publication date2008
Pages9-19
StatePublished

ID: 181453