Original languageEnglish
Title of book/report/proceedingsUnderrjocht: Bydragen oer it Frysk yn it ûnderwiis
Place of publicationLjouwert/Leeuwarden
PublisherFryske Akademy
Publication date1987
Pages170-183
StatePublished

ID: 422967