18e Frysk Filologkongres van de Fryske Akademy, Leeuwarden

P.Y.J. Boersma (Organisator), G.T. Jensma (Organisator), R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

Balâns en Perspektyf fan de Frisistyk: 70 jier Fryske Akademy en hoe no fierder?
Periode10 dec 200812 dec 2008