Simon Abbes Gabbema as besitter en ûndersiker fan Aldfryske hânskriften

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Beschrijving

Yn it ramt fan: B(l)oeiende taalinitiatieven bij de Fryske Akademy
Periode06 sep. 2018