De Aldfryske boeteregisters, mei de klam op it saneamde Boeteregister fan de Frjentsjer Fiif Dielen en Wûnseradiel

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Periode29 okt 2004