De Aldfryske boeteregisters, mei de klam op it saneamde Boeteregister fan de Frjentsjer Fiif Dielen en Wûnseradiel

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Periode29 okt. 2004