Dielseksje yn it ramt fan 'e bondel (op kommendewei) oangeande it wurk fan prof. dr. Anthonia Feitsma - Feitsma en de stavering fan it Frysk

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode10 dec. 2014