'Hat compter ien folck to tiercke' - it 17e-ieuske sprekwurd yn syn tiid besjoen

  • F.J. van der Kuip (Speaker)

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode27 nov. 1999