HisGIS Fryslân: de útwreiding mei it projekt Persoanen en perselen 1750-1900 yn it ramt fan it Deltaplan ErfguodDigitalisearring fan de provinsje. Stân fan saken en perspektiven

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Periode15 sep 2017
Mate van erkenningNationaal